Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Trygga och säkra föreningar

Knivsta kommun har som mål att alla som deltar i Knivstas föreningsliv ska känna sig trygga och säkra. På denna sida hittar du info om hur kommunen arbetar mot detta mål.

"Åtgärdstrappan föreningslivet" - ett viktigt verktyg

En viktig del i Knivsta kommuns arbete mot trygga och säkra föreningar är "Åtgärdstrappan föreningslivet". Detta är ett rutindokument som kan ses som en handbok för hur kultur-och fritidsförvaltningen hanterar ärenden där någon/några bryter mot kommunala regler för föreningsverksamhet.

Nedan kan du läsa mer om åtgärdstrappan och hur du som deltar eller på annat sätt berörs av föreningslivet kan rapportera till kommunen när du upplever eller bevittnar oegentligheter inom föreningslivet.

Länk till åtgärdstrappan

Nedan hittar du en länk till dokumentet "Åtgärdstrappa föreningslivet". I dokumentet hittar du all info om åtgärdstrappans syfte och hur den används i praktiken.

Detta behöver du veta om åtgärdstrappan

En förutsättning för att åtgärdstrappan ska kunna komma till användning är att kommunen får kännedom om oegentligheter som förekommer inom föreningslivet. Läs mer nedan om hur och när du eller någon annan ska rapportera in ett ärende:

När ska ärenden rapporteras?

Vem som helst som märker av oegentligheter eller missförhållanden inom föreningslivet kan rapportera in det. Exempel kan vara mobbning, våld, trakasserier eller sexuella övergrepp men kan också handla om andra former av kränkande behandlingar eller orättvisor som förekommer inom föreningslivet.

OBS! Detta gäller vid återkommande fall där föreningen inte själva gör något åt för att komma till rätta med situationen samt vid mycket allvarliga fall som kommunen behöver känna till. Vid enskilda fall av mildare grad är det i första hand upp till varje enskild förening att hantera det.

Kom ihåg att rapporteringsmöjligheten ska användas klokt och ansvarsfullt!

Såhär rapporterar du in ett ärende:

Rapportering av ett ärende kan ske på två sätt:

  1. Du rapporterar det till berörd riksorganisation eller förbund som vid behov tar ärendet vidare till kommunen. T.ex. har RF-SISU Uppland en visselblåsarfunktion som ni anonymt kan rapportera era ärenden till.
  2. Du rapporterar det direkt till kommunens ”Visselblåsarlåda föreningslivet” genom att maila till knivsta@knivsta.se.

Mer om åtgärstrappan

Nedan kan du läsa mer om åtgärdstrappans syfte, när den ska användas och hur den ska användas.

Syfte: Åtgärdstrappan finns till för att ge kommunen tydliga rutiner för att hantera ärenden där någon/några kopplade till en förening bryter mot kommunala regler och riktlinjer för ideell föreningsverksamhet. Följaktligen ska åtgärdstrappan även tjäna dessa syften:

  • Underlätta för handling - Göra det enklare för förvaltningen att agera i situationer där någon/några bryter mot kommunala regler och riktlinjer för ideell föreningsverksamhet. 
  • Skapa förtroende - Göra det tydligare för föreningslivet och allmänheten hur kommunen hanterar dessa ärenden för att i sin tur öka förtroendet och tryggheten i att veta hur oegentligheter kan rapporteras till kommunen.
  • Säkra kommunala skattemedel - Eftersom bidrag och lokalsubventioner kommer från skattemedel är det viktigt att de går till föreningar som följer kommunala regler och bedriver trygg och säker verksamhet för invånarna. Åtgärdstrappan ska vara ett av kommunens verktyg att öka möjligheterna att säkerställa detta.

Målsättning: Invånarna ska känna förtroende för att rapportera missförhållanden till kommunen och kommunen ska ha tillräckliga verktyg för att agera i dessa fall. Detta är i sin tur en viktig del i att skapa trygghet, minska risker och för att upprätthålla förtroendet för föreningslivets verksamhet i Knivsta.

Ta del av en presentation av åtgärdstrappan Powerpoint, 7.9 MB.

  • Åtgärdstrappan ska användas vid händelse av att någon/några bryter mot kommunens regler och riktlinjer för ideell föreningsverksamhet och vid fall där föreningar inte fullföljer sina åtaganden hos kommunen, t.ex. vid uteblivande betalningar.
  • Eftersom det ingår i kommunens regler att föreningar måste vara anslutna till, och godkänd av, ett riks-, region- och/eller distriktsförbund samt ska följa förbundets antagna anvisningar är avvikelser från dessa även lika med avvikelser från kommunens regler.
  • Kommunens uppdrag är att verka för det allmänna intresset och se till att de kommunala skattemedlen går till god verksamhet. Därför ska åtgärdstrappan användas vid upprepade avvikelser där någon/några på ett eller flera sätt avviker från rådande bestämmelser eller då händelsens allvarlighet bedöms vara av sådan karaktär att det blir av allmänhetens intresse att kommunen följer upp ärendet. Vid övriga enskilda avvikelser ligger ansvaret hos den berörda föreningen att hantera situationen.

Konceptet för åtgärdstrappan är enkelt: ett ärende inkommer till kommunen som sedan hanterar det med hjälp av de rutiner som beskrivs i åtgärdstrappan.

Åtgärdstrappan består i sin tur av 4 steg som är enkla, övergripande och går att tillämpa på alla typer av föreningar och incidenter. Principen är att incidentens omfattning och karaktär samt föreningens hantering av händelsen avgör hur många steg som behöver fullföljas i åtgärdstrappan. Likaså anpassas detaljerna i genomförandet av varje steg efter varje enskild händelse och dess omständigheter. Läs mer om varje steg i dokumentet "Åtgärdstrappa föreningslivet".

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 juli 2023