Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Olovliga åtgärder och tillsyn

Tillsyn är en granskning av byggnadsnämnen och som syftar till att eventuella överträdelser ska rättas.

Tillsyn och olovligt byggande

Det är bygg- och miljönämnden som är tillsynsmyndighet för plan- och bygglagen (PBL). Vår målsättning är att:

  • Se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav.
  • Se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer
  • Säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och att samhällets lagar och regler följs.

Tillsynsområden:

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK ska göras återkommande i stort sett alla byggnader, förutom småhus. Det görs för att säkerställa att byggnaden har en så god inomhusmiljö som möjligt. Bristande ventilation kan leda till allergier och astma. Det är såklart extra viktigt att lokaler där barn vistas kontrolleras. Hjälp oss gärna genom att fråga ansvarig på skolan eller förskolan om de har gjort sin OVK.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Kommunens byggnadsnämnd övervakar att reglerna om hissar och andra motordrivna anordningar följs, att anordningarna besiktas och att de inte används i strid mot ett användningsförbud. Om den motordrivna anordningen är installerad i ett byggnadsverk som omfattas av tillsyn enligt arbetsmiljölagen så har Arbetsmiljöverket tillsyn över att reglerna om besiktning följs.

Lekplatser

I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser när de anläggs, när de ändras och under deras brukstid. Krav på säkerhet finns även i produktsäkerhetslagen när det gäller lekredskap på lekplatser. Byggnadsnämnden har tillsyn över kraven i plan- och bygglagstiftningen och Konsumentverket över kraven i produktsäkerhetslagen.

Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar.

Enkelt avhjälpta hinder

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde samt på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Om du upplever hinder som borde avhjälpas så är du välkommen att höra av dig till byggenheten.

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagstiftningen ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot beslut.

I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Anordningar på tomter ska i skälig utsträckning hållas i sådant skick att de fyller sitt ändamål.

Anmäla något olovligt?

Anser du att någon gjort något olovligt så kan du anmäla det till oss. Som anmälare får man vara anonym om man vill. Tänk på att i stort sett alla handlingar som skickas till oss är offentliga, så om anmälan görs skriftligt så kommer den fastighetsägare du anmält få ta del av den handlingen.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det är byggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift.

Boverket har även tagit fram en beräkningsguide för byggsanktionsavgifter.

Här finns guiden för beräkning av byggsanktionsavgift på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer:

Kontakta oss

Telefon växel: 018-34 70 00

E-post: knivsta@knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 december 2020