Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Olovliga åtgärder och tillsyn

Tillsyn är en granskning av byggnadsnämnen och som syftar till att eventuella överträdelser ska rättas.

Tillsyn och olovligt byggande

Det är bygg- och miljönämnden som är tillsynsmyndighet för plan- och bygglagen (PBL). Vår målsättning är att:

  • Se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav.
  • Se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer
  • Säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och att samhällets lagar och regler följs.

Tillsynsområden:

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK ska göras återkommande i stort sett alla byggnader, förutom småhus. Det görs för att säkerställa att byggnaden har en så god inomhusmiljö som möjligt. Bristande ventilation kan leda till allergier och astma. Det är såklart extra viktigt att lokaler där barn vistas kontrolleras. Hjälp oss gärna genom att fråga ansvarig på skolan eller förskolan om de har gjort sin OVK.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Kommunens byggnadsnämnd övervakar att reglerna om hissar och andra motordrivna anordningar följs, att anordningarna besiktas och att de inte används i strid mot ett användningsförbud. Om den motordrivna anordningen är installerad i ett byggnadsverk som omfattas av tillsyn enligt arbetsmiljölagen så har Arbetsmiljöverket tillsyn över att reglerna om besiktning följs.

Lekplatser

I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på lekplatser när de anläggs, när de ändras och under deras brukstid. Krav på säkerhet finns även i produktsäkerhetslagen när det gäller lekredskap på lekplatser. Byggnadsnämnden har tillsyn över kraven i plan- och bygglagstiftningen och Konsumentverket över kraven i produktsäkerhetslagen.

Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar.

Enkelt avhjälpta hinder

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde samt på en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Om du upplever hinder som borde avhjälpas så är du välkommen att höra av dig till byggenheten.

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagstiftningen ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot beslut.

I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Anordningar på tomter ska i skälig utsträckning hållas i sådant skick att de fyller sitt ändamål.

Anmäla något olovligt?

Anser du att någon gjort något olovligt så kan du anmäla det till oss.  

En anmälan kan göras per telefon, brev eller mejl. I stort sett alla handlingar som skickas till oss blir offentliga. Som anmälare får man vara anonym om man vill. Tänk då på att inte uppge namn eller kontaktuppgifter i din anmälan. Vill du vara anonym är det bättre att du gör en anmälan via brev utan namn och kontaktuppgifter.

Fastighetsägaren du anmält kommer få ta del av den anmälan som kommit in.

Vad behöver din anmälan innehålla?

  • Vilken fastighet eller adress det gäller.
  • Vad det är som du anmäler, vad som uppförs eller har uppförts.

Vill du veta hur det går med din anmälan och få beslutet skickat till dig behöver du uppge dina kontaktuppgifter. Väljer du att vara anonym kommer du inte få beslut eller information i ärendet.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det är byggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift.

Boverket har även tagit fram en beräkningsguide för byggsanktionsavgifter.

Här finns guiden för beräkning av byggsanktionsavgift på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer:

Kontakta oss

Telefon växel: 018-34 70 00

E-post: knivsta@knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 juni 2024