Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bokslutsinformation - så användes dina skattepengar 2022

Kommunfullmäktige har fastställt bokslut och årsredovisning för 2022. Här kan du läsa en sammanfattning av hur dina skattepengar användes.

2022 gjorde Knivsta kommun ett överskott och resultatet slutade på 70,8 miljoner kronor (föregående års resultat var 58,6 miljoner kronor).

Den främsta förklaringen till överskottet är ökade skatteintäkter och statsbidrag, samt en måttlig kostnadsutveckling för den kommunala verksamheten under året.

Det positiva resultatet för 2022 motsvarar 5,4 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Så användes 100 kronor i skatt

Cirka:

 • 14,10 kr förskolan
 • 31,20 kr grundskolan
 • 9,40 kr gymnasieskolan
 • 2,00 kr övrig pedagogisk verksamhet
 • 10,60 kr vård och omsorg om äldre
 • 8,40 kr vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • 0,40 kr färdtjänst
 • 5,60 kr individ- och familjeomsorg
 • 0,40 kr arbetsmarknadsåtgärder
 • 0 kr flyktingmottagande
 • 3,40 kr infrastruktur och fysisk planering
 • 1,20 kr räddningstjänst
 • 5,90 kr kultur och fritid
 • 1,30 kr kommunfullmäktige och nämndverksamhet
 • 0,20 kr miljö- och hälsoskydd
 • 2,40 kr kommungemensam stödverksamhet
 • 3,60 kr kommunövergripande verksamhet

Det här var kommunens intäkter 2022:

Kommunalskatt 1 133 miljoner kronor (1,1 miljard kronor)

Kommunalekonomisk utjämning 174 miljoner kronor

Kommunala taxor och avgifter 78 miljoner kronor

Statsbidrag, försäljning av mark, finansiella intäkter med mera: 201 miljoner kronor

Årets resultat:

Kommunens bokslut för 2022 visar på ett positivt resultat på 70,8 miljoner kronor.

Ett urval av händelser under året 2022:

 • Under 2022 ökade antalet invånare i Knivsta kommun med 310 personer till 20 128 invånare. Det är en ökning med 1,6 procent jämfört med året innan.
 • Som en följd av pandemin beslutade staten om det statliga stödet ”Skolmiljarden”, vilket innebar ett extra stöd på 3,5 miljoner kronor för Knivsta kommun 2022.
 • Innan kriget i Ukraina var framtidstron och den ekonomiska aktiviteten stark i Sverige. Sysselsättningen ökade, vilket påverkade skatteintäkterna positivt. I mars månad beslutade kommunfullmäktige om en ändringsbudget för 2022 med stärkt resultat (finansiellt mål) och ytterligare öronmärkta resurser för att stärka kommunens kärnverksamheter. Men under våren försvagades optimismen i omvärlden. Energipriserna ökade kraftigt, vilket påverkade inflationen. Höjning av styrräntan påverkade i sin tur bostadsmarknaden.
 • Till följd av inflationen har kommunen sett prisjusteringar hos leverantörer, med ökade kostnader främst inom bygg, livsmedel, skolskjuts och vinterväghållning.
 • Under 2022 har Knivsta kommun haft ett fast elpris och har därför inte påverkats av fluktuationer i elpriser.
 • Under våren 2022 beslutade EU om ett massflyktsdirektiv med anledning av kriget i Ukraina. Knivsta kommun har tagit emot ett fåtal personer.
 • Under första kvartalet genomfördes två större markaffärer (exploatering) som tillsammans inbringade nära 30 miljoner kronor brutto till Knivsta kommun.
 • Segerstaskolans lokaler dömdes ut under 2022, vilket ledde till en lokalrockad. Skutans förskola stängdes och barnen flyttade till närliggande kommunala förskolor. Sjögrenska gymnasiet flyttade till Skutans tidigare lokaler. Segerstaskolans verksamhet flyttades till Sjögrenska gymnasiets tidigare lokaler och bytte samtidigt namn till Valloxskolan.
 • Kommunfullmäktige beslutade i juni om att bilda det nya naturreservatet Ängbyskogen.
 • Ombyggnationen av de två äldreboendena Estrids och Vilhelms gård fortlöpte enligt plan. Vilhelms gård har under året fått åtta nya lägenheter. Estrids gård står klar i mars 2023, med fler lägenheter för att möta framtidens behov.
 • Nya idrottshallen Adolfsbergshallen i Alsike färdigställdes och invigdes under hösten
 • Kommunvalet 2022 innebar en ny politisk majoritet i Knivsta kommun samt flera nya politiker.
 • Arbetet med att utveckla och anpassa kommunhuset till nya och mer flexibla arbetssätt pågår.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 maj 2024