Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Åtgärdsprogram för bättre vattenkvalitet

Knivsta kommun arbetar med att ta reda på hur vattenkvaliteten i Knivstaån, Ekebyån, Pinglaström, Valloxen och Lövstaån kan förbättras. Här kan du läsa om vattenkvaliteten i dessa vattendrag och vad projekten innebär.

Så mäts vattenkvalitet

Vattenkvalitet mäts i både ekologisk och kemisk status. Den ekologiska statusen är främst en bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt- och djurarter. Den kemiska statusen bestäms genom mätningar av vissa förorenade ämnen.

Nuvarande ekologisk status

Den ekologiska statusen i åarna Lövstaån, Pinglaström och Ekebyån klassas som måttlig, medan statusen i Knivstaån och Valloxen är dålig. Framför allt övergödning och enskilda avlopp bedöms vara bidragande faktorer till vattenförekomsternas status.

Enligt miljökvalitetsnormerna ska alla vattenförekomsterna – Valloxen, Lövstaån, Knivstaån, Ekebyån och Pinglaström – uppnå god ekologisk status till år 2033.

Nuvarande kemisk status

Varken Valloxen, Lövstaån, Knivstaån, Ekebyån eller Pinglaström når upp till det som kallas god kemisk status. Anledningen är bland annat halterna av kvicksilver och PBDE-kemikalier som har uppmätts i vattenförekomsterna. I Knivstaån finns även PFAS-kemikalier.

Att ta reda på orsakerna till de höga kemikaliehalterna är komplicerat. Ämnena sprids fort när vattnet rör sig, vilket gör det svårt att lokalisera källan. I kommunen pågår nu diskussioner om riktade provtagningar i Knivstaån, för att ringa in hur stort problemet är och för att undersöka om det är möjligt att hitta orsaken.

Det här är PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som finns i många produkter som vi människor använder. Det sprider sig lätt i mark och vatten, och bryts ner långsamt. PFAS kopplas till flera hälsorisker om du får i dig det genom mat och dryck.

Läs mer om PFAS på Naturskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om PFAS på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om PFAS på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala åtgärdsprogram

Under 2023 arbetar Knivsta kommun med ett lokalt åtgärdsprogram för Knivstaån, Ekebyån och Pinglaström. För Valloxen och Lövstaån ska ett lokalt åtgärdsprogram tas fram under 2024 och en upphandling av konsult pågår. Båda projekten genomförs i samarbete med konsultföretaget WRS (Water Revival Systems AB).

I de lokala åtgärdsprogrammen undersöker kommunen bakomliggande orsaker till föroreningarna, men också vilka åtgärder som skulle ge önskad effekt om att nå miljökvalitetsnormerna om god ekologisk och kemisk status.

Exempel på åtgärder

När projektet har identifierat bakomliggande orsaker är nästa steg att ta fram möjliga åtgärder som skulle kunna förbättra både den ekologiska och kemiska statusen. Exempel på sådana åtgärder skulle kunna vara våtmarker, fosfordammar, dagvattendammar eller planteringar som renar gatudagvatten.

I allt arbete som har med vatten att göra är det en särskild utmaning att samordna alla som kan ha inverkan på vattnet. Det är många aktörer som påverkar vattnet i sin dagliga verksamhet – markägare och jordbruk, men också kommunen och näringsliv. Därför är informationsinsatser en del i kommunens vattenvårdande åtgärder.

Andra delar i kommunens arbete för att skapa förutsättningar för en god vattenkvalitet är VA-planering och dagvattenarbete i den fysiska planeringen. Att återmeandra delar av ån – det vill säga ”slingra till den” – är också en vattenvårdande åtgärd som kommunen har använt sig av.

Klassificeringar för ekologisk och kemisk status

Den ekologiska statusen i ett vattendrag klassas enligt en femgradig skala – från dålig till hög. Enligt EU:s vattendirektiv är målet att alla Sveriges vattenförekomster ska nå god ekologisk status. Vattenförekomster får heller inte påverkas negativt av exempelvis nya exploateringsprojekt.

Den kemiska statusen i ett vattendrag klassas enligt en tvågradig skala – god eller uppnår ej god. Enligt EU:s vattendirektiv är målet att alla Sveriges vattenförekomster ska nå god kemisk status.

I Sverige finns problem med höga halter av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel (PBDE) i fisk. Det leder till att de flesta vattenförekomster har klassats till “Uppnår ej god” som övergripande kemisk status.

Se aktuell vatteninformation på Länsstyrelsernas webbplats VISS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så regleras våra vatten

EU:s vattendirektiv från år 2000 gäller för alla länder i Europa. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer får tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt, med en länsstyrelse som vattenmyndighet i varje distrikt. Varje vattendistrikt har en vattendelegation, som fattar vattenmyndigheternas beslut. Knivsta kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt.

Vattenmyndigheterna tar fram åtgärdsprogram för varje vattendistrikt. Åtgärdsprogrammen beskriver vad myndigheter och kommuner behöver göra för att nå miljökvalitetsnormerna. Det kan handla om att förstärka tillsyn och rådgivning inom olika områden. Det kan också handla om att ställa krav på verksamhetsutövare att förbättra vattenmiljön på lämpliga sätt, till exempel genom att minska ett utsläpp eller skapa bra miljöer för fisk.

Läs mer om åtgärdsprogram hos vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska kommunerna göra en förvaltningsövergripande vattenplanering. Utgångspunkten är att åtgärderna ska ge en god effekt i avrinningsområdet. Knivsta kommun hanterar detta genom att ta fram lokala åtgärdsprogram.

Gå till vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 mars 2024