Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Trygghet och säkerhet

Alla förskolor och skolor är skyldiga att bedriva ett aktivt arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.

Förskolor och skolor ska vara trygga

Miljön inom förskolan och skolan ska präglas av trygghet. Både barn och personal ska känna trygghet och trivsel, tilltro och harmoni.

Kränkande behandling, diskriminering, trakasserier, och mobbning är oacceptabelt, och det ska förebyggas. Om incidenter inträffar ska de tas om hand och åtgärdas.

Tillsynsansvar i skolan

Det finns inga bestämmelser i skollagstiftningen som reglerar tillsynsansvaret för barn och elever. Enligt föräldrabalken är det barnets vårdnadshavare som har ett tillsynsansvar. Vårdnadshavare ska se till att de själva eller någon annan har uppsikt över barnet, och vårdnadsvare ska göra vad som behövs för att barnet inte ska skada någon annan. I ansvaret ingår också att bevaka att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning.

Men, vårdnadshavarnas ansvar för tillsynen anses gå över till huvudmannen när barnet eller eleven är i förskolan, skolan eller fritidshemmet. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse eller motsvarande om det är en fristående skola. Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Det innebär i de flesta fall att ansvaret för tillsynen är större när det gäller barn som går i förskolan och skolans lägre årskurser.

Tillsynsansvaret behöver planeras noggrant och det är viktigt att huvudmannen är tydlig med hur tillsynsansvaret för barnen och eleverna ser ut, ser till att all personal får kompetensutveckling samt har fungerande rutiner.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
(Skollagen, 6 kap 8 §)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 april 2024