Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Visselblåsarfunktionen i Knivsta kommun

För Knivsta kommun är det viktigt att eventuella missförhållanden fångas upp och ageras på i ett tidigt skede. Därför ska det alltid vara tryggt och enkelt för kommunens anställda att göra en anmälan om oegentligheter.

I enlighet med visselblåsarlagen har Knivsta kommun installerat en visselblåsarfunktion. Visselblåsarfunktionen kan användas av alla nuvarande anställda i kommunen, men också av exempelvis tidigare anställda och leverantörer.

Vad är visselblåsarlagen?

Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som anmäler missförhållanden. Lagen innebär att den som rapporterar missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang ska ha ett särskilt skydd mot repressalier, som bestraffningar och hot.

Från och med 17 juli 2022 gäller lagen i alla delar för svenska myndigheter. Därför har Knivsta kommun upprättat en intern rapporteringskanal, en så kallad visselblåsarfunktion.

Det finns även externa rapporteringskanaler hos vissa myndigheter som regeringen har utsett. Vilken myndighet som hanterar ditt verksamhetsområde framgår av bilagan till förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. 

Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöverket hanterar anmälningar som inte omfattas av någon annan myndighets ansvarsområde. Som visselblåsare kan du välja om du vill rapportera internt eller externt.

Länk till information om visselblåsarlagen på Arbetsmiljöverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Detta kan du anmäla

En visselblåsning ska handla om sådant som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt. En anmälan kan exempelvis gälla misstänkt korruption eller missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa. Det kan också röra sig om brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av trakasserier eller diskriminering inom kommunen.

Missförhållandet ska vara av allmänt intresse. I de flesta fall inkluderar det inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden.

Visselblåsarfunktionen ska inte heller användas för att anmäla allmänt missnöje, klagomål eller mindre förseelser. I dessa fall ska du istället vända dig till någon av kommunens chefer.

Alla anmälningar behandlas, men om de bedöms ligga utanför visselblåsarsystemets syfte kommer de inte att handläggas.

Så använder du visselblåsarfunktionen

Visselblåsarfunktionen är till för alla anställda i Knivsta kommun. Funktionen kan även användas av tidigare anställda, personer som söker arbete i kommunen, praktikanter, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt kommunen.

Du har rätt att rapportera muntligt eller genom ett personligt möte. Du kan också göra en anmälan via det digitala formuläret. Det digitala formuläret har en funktion för anonym anmälan.

Så hanterar kommunen din anmälan

Allmänhetens intresse är stort för eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. I din anmälan gäller absolut sekretess för uppgifter som kan avslöja din identitet. Den som ärendet berör har heller inte rätt till insyn i ärendet. Däremot finns ingen regel som håller det rapporterade missförhållandet sekretessbelagt.

Många verksamheter i Knivsta kommun har få anställda. Därför kommer kommunen att ta hänsyn till det i sin sekretessbedömning, om någon skulle begära att få ut allmänna handlingar om en visselblåsning.

Kommunens jurist utreder ärendet tillsammans med en förtroendegrupp, som utses av kommunens jurist. Det sker även en bevakning så att en visselblåsare inte utsätts för repressalier under utredningens gång. Om det finns risk för opartiskhet utses en utomstående utredare.

Ledningsgruppen tar emot den färdigställda utredningen och vidtar nödvändiga åtgärder. Du kommer att få information om vad som händer med din anmälan.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 mars 2024