Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Rätten att överklaga ett beslut

Du som har fått ett beslut från kommunen, som gäller dig som privatperson och där din ansökan helt eller delvis har avslagits, har rätt att överklaga det beslutet.

Hur du överklagar ett beslut som gått dig emot

Om du får ett avslag på din ansökan ska det tydligt stå varför du fick ett avslag. Du kan överklaga ett beslut du inte är nöjd med. För att överklaga behöver du skicka en skriftlig överklagan till din handläggare inom tre veckor efter det att du har fått ditt beslut. I överklagan ska du skriva:

 • vilket beslut du är missnöjd med och vill överklaga
 • vilken ändring du vill ha
 • varför du vill ha ändringen
 • ditt personnummer, din postadress och telefonnummer där man kan nå dig.
 • Du kan också skicka med handlingar som du tycker är viktiga för beslutet.

Den som fattat det kommunala beslutet gör sedan en bedömning om det finns några uppenbara felaktigheter i beslutet. Om beslutet inte ändras sänds det vidare till Förvaltningsrätten (i vissa fall en annan myndighet eller domstol beroende på vilken fråga beslutet gäller). Domstolen avgör sedan frågan och det kan resultera i ett nytt beslut om domstolen upphäver det överklagade beslutet.

Om du behöver mer tips eller råd på hur du skriver en överklagan kan du läsa mer om enheternas ansvarsområden nedan eller kontakta din handläggare på respektive enhet.

Beslut från olika verksamheter inom socialnämnden

Inom socialnämnden finns flera olika verksamheter som kan fatta beslut om dig som enskild person. Enheterna arbetar med olika frågor kring dig som invånare i Knivsta. Denna sida är en samlingssida för dig som fått ett beslut du vill överklaga, från någon av dessa verksamheter inom socialnämnden.

Enheten för Barn och unga

Ansvarar för all myndighetsutövning gällande barn och unga i Knivsta kommun:

 • utredning föranlett av anmälan eller ansökan, uppföljning av beslutade insatser
 • placering i familjehem eller HVB, hem för vård eller boende
 • familjerätt; vårdnad, boende, umgänge och adoptioner.

Verksamheten styrs framförallt av barnkonventionen, SoL (socialtjänstlagen), LVU (lagen om vård av unga) och föräldrabalken.

Vuxenenheten

Ansvarar för myndighetsutövning och arbetar med att förhandsbedöma, utreda, besluta och följa upp insatser inom:

 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruk och beroende
 • Flyktingmottagning
 • VINR (våld i nära relationer)
 • Arbetsmarknad

samt övrig vuxen inom individ och familjeomsorgen.

Verksamheten styrs framförallt av lagstiftning, SoL (socialtjänstlagen), LVM (lagen om vård av missbruk), barnkonventionen.

Biståndsenheten

Avarar för myndighetsutövning rörande gruppen äldre samt personer med funktionsnedsättning

 • förhandsbedöma, utreda samt besluta om bistånd
 • uppföljning av insatser
 • färdtjänst och riksfärdtjänst.

Verksamheten styrs framförallt av lagstiftning, SoL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om stöd och service till funktionshindrade) och barnkonventionen.

Överklaga ett beslut

Kommunen är skyldig att upplysa dig om hur du kan överklaga ett beslut. Vanligtvis sker detta i samand med att du får ta del av det fattade beslutet - antingen skriftligt eller muntligt.

Om du vill överklaga ett beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighetsprövning) och specifika beslut som rör dig som person (förvaltningsbesvär). Att överklaga ett beslut som gäller dig och kommer från kommunen, kallas därför i lagtext att du "överklagar genom förvaltningsbesvär".

Prövningen som görs av din överklagan vid förvaltningsbesvär, är fullständig och omfattar både lagligheten och lämpligheten i beslutet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020