Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Rätten till stöd och service

För att du ska få ett visst stöd, till exempel hemtjänst, kontaktperson, ledsagare eller personlig assistans, behöver du få ett godkänt beslut från biståndshandläggaren.


Två olika lagrum styr rätten till insatser

Du kan bli beviljad stödinsatser antingen med stöd av socialtjänstlagen, SoL, eller med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Du som inte själv på grund av nedsatt arbetsförmåga, ålder, funktionshinder eller någon annan liknande omständighet kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för din livsföring. Du som behöver stöd ska få det så att du uppnår en skälig levnadsnivå.

Det framgår av socialtjänstlagens 4 kapitel 1 §.

Målsättningen med biståndet är att den enskilde ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt i samhällslivet.

Rätt till bistånd enlig lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

För att få en insats beviljad enligt LSS är förutsättningen att du tillhör någon av lagens så kallade personkretsar - se de tre personkretsarna nedan.

Du ska även ha ett utrett behov av insatsen och att behovet faktiskt inte är tillgodosett på annat sätt. Målsättningen med insatsen är att du ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt i samhällslivet.

Personkretstillhörighet medför inte garanterat rätt till insatser. Rätten till insats utreds av kommunens biståndshandläggare.

Det finns tre personkretsar, dessa omfattar personer med:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Ansök om stöd och service

Du ansöker om stöd och service hos kommunens biståndshandläggare vid Biståndsenheten. Biståndshandläggaren utreder, bedömer och beslutar om olika stödinsatser.

Kontakta Biståndsenheten

Telefon: 018-34 70 00

Telefontid: Vardagar, dagtid

Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta

Postadress: Biståndsenheten, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Fax: 018-34 39 70

Riktlinjer

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 april 2023