Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så fungerar en kommun

En kommun är både ett geografiskt område och en organisation som sköter kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.

Folkvalda politiker beslutar

Det är folkvalda politiker som beslutar hur kommunen ska organiseras och vad man ska satsa skattepengarna på.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, och består av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsen och nämnderna har ansvar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Under nämnderna finns förvaltningen med tjänstemän som utför det dagliga arbetet.

Antalet röster på varje parti bestämmer det antal mandat som partiet får. Ett mandat motsvarar en plats. Samma mandatfördelning gäller i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Nästan alla förtroendevalda i kommunen är fritidspolitiker och har annat arbete.

Obligatoriskt och frivilligt

Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Obligatoriska verksamheter för kommunerna är förskola och skolbarnsomsorg, skola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, socialtjänst, omsorg om äldre och funk­tionshindrade, hälsovård och viss sjukvård i särskilt boende.

Till kommunernas obligatoriska uppgifter hör också stadsplanering och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, renhållning och avfallshantering, räddningstjänst, vatten och avlopp, bibliotek, krisberedskap, kollektivtrafik (tillsammans med landstingen) och bostadsförsörjning 

Knivsta kommun har även en del verksamheter utöver de obligatoriska, till exempel fritidsverksamhet för barn och ungdomar, hemsjukvård, sysselsättning för personer som har svårt att ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden, näringslivsutveckling och kultur.

Revision och utvärdering

Ekonomisk revision, utvärdering och uppföljning av verksamheterna i kommunen görs kontinuerligt. På så vis får de förtroendevalda underlag för fortsatta beslut om hur kommunens roll och uppdrag bäst ska följas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020