Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ekonomisk analys 2020

Här har vi sammanfattat den ekonomiska analysen från Årsredovisningen 2020. Här hittar du bland annat 2020 års resultat, finansiella nyckeltal och uppgifter om skatteintäkter och utgifter.

Resultaträkning


Tusen kronor

2020

2019

Verksamhetens intäkter

298 880

249 509

Verksamhetens kostnader

- 1 391 655

- 1 345 509

Avskrivningar

- 39 020

- 40 959

Verksamhetens nettokostnader

- 1 131 795

- 1 136 959

Skatteintäkter

1 009 286

 982 888

Generella statsbidrag och utjämning

151 545

159 954

Verksamhetens resultat

29 036

5 882

Finasiella intäkter

15 103

18 028

Finasiella kostnader

- 5 347

- 6 042

Reslutat efter finansiella poster

38 792

17 868

Årets resultat

38 792

17 868

Finansiella nyckeltal

  • Utdebitering per skattekrona: 21, 61 kronor
  • Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag: 96,7 procent
  • Nettoinvesteringar: 67,9 miljoner kronor
  • Låneskuld: 50 miljoner kronor
  • Soliditet, eget kapital i procent av tillgångar, inklusive pensionsförpliktelser: 42,7 procent

Årets resultat

Årets resultat blev 38,8 miljoner kronor för Knivsta kommun. Budgeterat resultat för året var 8,9 miljoner kronor. Resultatet för 2020 är positivt och motsvarar 3,3 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

För Knivsta kommunkoncern var resultatet 68,2 miljoner kronor, i koncernen ingår Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter i Knivsta AB och Alsike Fastighets AB.

Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter ökade med 18 miljoner kronor, nära 1,6 procent jämfört med 2019. Under året har generella statbidrag höjts, både tillfälliga och permanenta tillskott som kompensation till kommunerna för lägre skatteintäkter som pandemin medfört. Men även fler kommuninvånare påverkade positivt.

Intäkter förutom skatteintäkter

Under 2020 ökade de externa intäkterna med 19,8 procent, cirka 49 miljoner kronor, till 298,9 miljoner kronor. Exploateringsnettot var rekordhögt och fördubblades jämfört med året innan, även de riktade statsbidragen ökade vilket också är hänförbart till pandemin främst i form av bidrag för kommunens kostnader för skyddsutrustning inom vård och omsorg.

Kostnader

Kommunens kostnader har ökat med 3,4 procent. Över hälften av kostnaderna står pedagogisk verksamhet (skola/förskola) för, medan vård och omsorg står för nära en fjärdedel.

Nettokostnaderna för skola/förskola och vård och omsorg har minskat med med cirka 3 procent; det är relaterat till pandemins effekter där färre efterfrågar omsorg men har behov.

Under året har saneringskostnader och markarbeten kopplade till exploateringsverksamheten haft en resultatpåverkan om drygt 25 miljoner kronor, exklusive denna resultateffekt har kostnaderna varit nära oförändrande jämfört med föregående verksamhetsår.

Nämndernas nettokostnader och resultat


Nämndernas nettokostnader och resultat exklusive finansförvaltningen,
miljoner kronor

Kommunstyrelsens verksamheter6,6
Samhällsutvecklingsnämnden-4,9

Socialnämnden

9,1

Utbildningsnämnden

3,6

Bygg- och miljönämnden

-1,1

Revision

0,0

Överförmyndarnämnden

0,1

Valnämnden

0,0Resultat

13,5


Nämndernas resultat 2020 innebär ett överskott på 13,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens överskott beror främst på att några projekt finansierade genom kommunstyrelsens prioriterade medel försenats på grund av pandemin (2 miljoner kronor). Budgetposten ”förändringsvägledning” (2 miljoner kronor) förblev outnyttjad. Tjänsten ”löneadministration” via Lönecentrum gör ett överskott om 0,6 miljoner kronor. Kommunhuset som verksamhetslokal och förvaltning gör ett överskott med drygt 1 miljon kronor.

Samhällsutvecklingsnämndens resultat påverkas negativt av lägre parkeringsavgifter (effekt av pandemin), men även avfallsverksamheten och vindkraftverket bidrar negativt samt exploateringskontoret som belastats med engångskostnader för VA anslutningar. Gaturverksamheten bidrar positivt på grund av större exploateringsbidrag när detaljplanen Centrala Ängby byggs ut med nya vägar under 2020.

Bygg och miljönämnden har påverkats negativt av pandemin genom lägre tillsynsavgifter, bygglovsavgifter har inte påverkats av pandemin.

Socialnämndens fick under året ett tillskott med 17 miljoner kronor i den reviderade budgeten, men det är framförallt pandemin som haft stora effekter på årets verksamhet. Inköp av skyddsutrustning har ersatts genom statliga bidrag, liksom kostnader för sjukdom. Insatser har minskat och avslutats när brukare varit oroliga för smittspridningen, och även inom individ och familjeomsorgen (IFO) har antalet placeringar minskat. Inom LSS har ett nytt boende i egen regi inneburit att externa platser kunnat avvecklas (plus 8,5 miljoner kronor).

Kommunens största nämnd, utbildningsnämnden, gjorde ett överskott med 3,6 miljoner kronor. Förskolan gör ett överskott med 5 miljoner kronor medan grundskolan gör ett underskott med 1,6 miljoner kronor. Även denna nämnd påverkas ekonomiskt av pandemin genom bidrag för sjuklönekostnader.

Fördelning av verksamheternas kostnader

Fördelning av verksamheternas kostnader

Procent


Personal

46

Köpta tjänster

26

Försörjningsstöd

1

Övriga bidrag

1

Fastighetskostnader

13

Övriga verksamhetskostnader

11

Avskrivningar och ränta

2

Kommunen största kostnad och tillgång är medarbetarna, men kommunen köper även hel del verksamhet från privata företag och andra kommuner. Exempel på ”köpta tjänster” är drift av särskilda boenden, gymnasieskolan, vuxenutbildning, friskolor, enskilda förskolor och avfallshanteringen. I ”övriga bidrag” ingår bland annat stödet till studieförbunden.

Investeringar

Kommunen bruttoinvesterade 2020 för 67,9 miljoner kronor. Infrastrukturinvesteringarna uppgick totalt till 61,2 miljoner, varav exploateringen utgör 15,5 miljoner.

Den största investeringen under året var fyrfackskärl som ska öka materialåtervinningen, utgift 15,6 miljoner kronor. Slutförande av Södervägen och Parkvägen var också en större investering 11,7 miljoner kronor. Utbyggnad infrastruktur i området centrala Ängby utgör 10,6 miljoner kronor.

Investeringar per nämnd

Miljoner kronor


Kommunstyrelsen

3,9

Samhällsutvecklingsnämnden

46,8

Exploatering

15,5

Bygg- och miljönämnden

0

Utbildningsnämnden

1,7

Socialnämnden

0Kommunens medarbetare

Vid utgången av 2020 hade Knivsta kommun 1086 månadsanställda, vilket omfattar både tillsvidareanställda och visstidsanställda.K

önsfördelning bland tillsvidareanställda i kommunen var 79 procent kvinnor och 21 procent män. Även ledningsbefattningar (chefer) var fördelningen 79 procent kvinnor och 21 procent män. Kvinnors medianlön utgjorde 103 procent av männens medianlön i Knivsta kommun.

Den totala sjukfrånvaron i kommunen uppgick 2020 till 8,1 procent, jämfört med 6,9 procent för året innan.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 oktober 2022