Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Dagvatten

Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter eller för avvattning från begravningsplatser ska anmälas till kommunens miljöenhet. Anmälningsplikt gäller också om en befintlig dagvattenanläggning ändras på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning.

Om dagvattnet hamnar i ledningen till reningsverket så skapar detta problem för reningsprocessen. Det bästa är därför om vattnet kan tas om hand på den plats där den faller ner och på platsen bidra till ett naturligt kretslopp.

Vad betraktas som en dagvattenanläggning?

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient. Exempel på dagvattenanläggningar är dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor, oljeavskiljare och dagvattenledningar. Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Gör en anmälan!

I blanketten kan du se vilka uppgifter som ska finnas med i en anmälan. En karta som visar anläggningens placering och det avvattnade området, en ritning av anläggningen och beskrivning av dimensioneringen samt ett program för egenkontroll måste finnas med. Observera att hela anläggningen, med till exempel rör, diken och infiltrationsytor, ska beskrivas. Här kan du anmäla dagvatten anläggning. Pdf, 500.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Välkommen att kontakta miljöenheten om du har frågor om din anmälan eller är osäker på om en anmälan behöver göras.

Vad händer efter anmälan

En anmäld dagvattenanläggning registreras hos miljöenheten. Efter att anmälan behandlats är det normala att miljöenheten även fattar ett beslut som innehåller krav på vissa försiktighetsåtgärder.

Genom att en anläggning anmäls får miljöenheten möjlighet att i framtiden kontrollera att verksamhetsutövaren har rutiner och sköter anläggningen så att den fungerar som det var tänkt. Syftet är att skydda sjöar, grundvatten och vattnet längs kusten.

Du får också ett beslut om tillsynsavgift för den tid vi arbetat med ärendet. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid handläggningen har tagit.

Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen

Projekt som innebär att man ska arbeta eller bygga i befintliga vattenområden räknas som "vattenverksamheter" och ska i de flesta fall anmälas till länsstyrelsen. I vissa fall behöver man ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.

Kontakta därför även länsstyrelsen om en ny dagvattenanläggning kan innebära vattenverksamhet. Det kan alltså innebära att anmälan måste göras både till miljöenheten och till länsstyrelsen innan anläggningen kan börja byggas.
Här kan du läsa om vattenverksamhet på länsstyrelsens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskydd

Inom strandskyddat område behöver även strandskyddsdispens sökas för dagvattenanläggningen. En sådan ansökan handläggs också av miljöenheten.

Läs mer om strandskydd här

E-tjänster och blanketter

OBS! Alla Bifogade handlingar till ansökan/anmälan bör vara i pdf-format.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Miljöenheten

Besöksadress:

Centralvägen 18

741 75 Knivsta

Postadress:

Knivsta kommun

741 75 Knivsta

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2024