Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Avlopp

Avloppsvattnet består av spillvatten och dagvatten. Spillvattnet är förorenat vatten från våra kök, tvättstugor och toaletter. Det leds via avloppssystemet till Knivsta reningsverk, där det renas innan det återförs till naturen.

Dagvatten är regn- och smältvatten. Det leds via särskilda ledningar direkt ut i våra vattendrag.

Har du frågor om det kommunala avloppsnätet och avgifter?
Ring kundtjänst på Roslagsvatten, tel 08-540 835 42.

Har du frågor vad gäller tömning av enskilda avlopp?
Ring Knivsta kommuns kontaktcenter, tel 018-34 70 00

Enskilda avlopp

Du som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det är tillräckligt renat. Om du inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet så krävs rening i en enskild avloppsanläggning.

För att inrätta en enskild avloppsanläggning, alternativt ändra eller koppla på vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. När det gäller ändring av befintlig avloppsanordning kan det räcka med en anmälan. Det beror på vad ändringen avser.

För att anmäla och ansöka om enskild avloppsanläggning kan du läsa mer på vår sidan som heter innan du skickar in din ansökan om avlopp Öppnas i nytt fönster.

Regler

För enskilda avlopp innebär att krav ställs på funktion istället för på teknik. Miljöbalkens (1998:808) 9 kap. och Havs- och vattenmyndigheten reglerar vad som gäller för nya avlopp. I Knivsta kommun är det krav på extra forsforrening vid förläggning/installation av markbädd.

  • Du som vill anlägga eller göra vissa förändringar i en enskild avloppsanläggning måste först få tillstånd från miljöenheten.
  • Observera att du inte får börja anlägga din avloppsanläggning förrän du fått beslutet.
  • Om du ska utföra en mindre ändring av befintlig avloppsanläggning, till exempel byta slamavskiljare eller väsentligt ändra avloppsvattensmängd, ska detta anmälas senast sex veckor innan åtgärden vidtas.

Läs gällande regler hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avloppsguiden

På Avloppsguiden kan du lära dig mer om hur enskilda avlopp anläggs och fungerar samt hur du ska sköta dem.

Slam från enskilda avlopp

Enskilda avlopp producerar slam som måste tas omhand. Slammet bildas i två- och trekammarbrunnar, slamavskiljare, enskilda reningsverk samt i slutna tankar.

  • Slam från enskilda avlopp omhändertas av kommunen.
  • Latrin hämtas inte längre av kommunen på grund av arbetsmiljöskäl.

Miljösanktionsavgift

Om du har anlagt en avloppsanordning utan att ha sökt tillstånd eller gjort en anmälan så ska en miljösanktionsavgift betalas enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259) Avgiften gäller även om man inkommer med en ansökan/anmälan i efterhand. Miljösanktionsavgiften går till staten.

E-tjänster och blanketter

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 september 2023