Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Framtidens VA i Knivsta kommun - anslutning till Käppalaförbundet

De befintliga reningsverken i Knivsta kommun räcker inte till för framtiden. Kommunfullmäktige har beslutat om en ny avloppslösning och nu pågår projektering för att ansluta Knivstas kommunala ledningsnät till avloppsreningsförbundet Käppalaförbundet. I framtiden kommer Knivstas kommunala avloppsvatten att renas i Käppalaverket på Lidingö.

Knivsta kommun har länge känt till att kapaciteteten för kommunens avloppsrening är begränsad. År 2016 påbörjades en utredning tillsammans med kommunens VA-leverantör Roslagsvatten för att hitta en lösning för Knivsta kommuns framtida vatten och avlopp. Valet föll på medlemsförbundet Käppalaförbundet och en anslutning till förbundets avloppsreningsverk Käppalaverket, Lidingö.

Roslagsvatten projekterar nu för anslutningen. En ny avloppsledning ska dras från Knivstas reningsverk i centrala Knivsta till Käppalaverkets befintliga tunnelsystem i Märsta. Målet är att Knivsta kommuns avloppsvatten ska börja renas i Käppalaverket från omkring år 2027-2028.

Knivsta reningsverk i centrala Knivsta kommer då att stänga.

Vad? Knivsta kommun ansluter det kommunala avloppsnätet till Käppalaverket, Lidingö. I framtiden kommer knivstabornas kommunala avloppsvatten att renas i Käppalaverket.

Varför? För att öka reningskapaciteten för framtiden och få en robust och miljövänlig lösning för kommunens avloppsvatten.

Nuläge: Kommunens VA-leverantör Roslagsvatten projekterar för en avloppsledning som ska dras från Knivsta till Märsta, där den ska anslutas till Käppalaverkets tunnelsystem.

Läs mer om anslutningen till Käppalaverket och ta del av frågor och svar här nedan. Du kan också gå direkt till Roslagsvattens projektsida om anslutningen till Käppalaverket här Länk till annan webbplats..

Frågor och svar

Knivstas kapacitet för den kommunala avloppsreningen har snart nått sitt tak. Det största reningsverket i Knivsta tätort (det finns också tre mindre reningsverk i Lagga, Vassunda och Västersjö) är dimensionerat för att behandla avloppsvatten från 13 000 personekvivalenter*. Antalet anslutna personer idag överskrider redan detta antal.

Roslagsvatten kan fortfarande klara verkets tillståndsvillkor, men snart kommer fler abonnenter inte att kunna ansluta sig.

* den mängd föroreningar som motsvarar det genomsnittliga utsläppet per person och dag.

Knivsta kommun har länge känt till att det så småningom kommer behövas en ny lösning för kommunens avloppsrening. Kapaciteten hos Knivstas befintliga avloppsreningsverk är begränsad och kommer inte räcka till för framtiden.

År 2016 påbörjades en utredning i frågan tillsammans med Roslagsvatten, som är Knivsta kommuns VA-leverantör. Målsättningen var att få till en relativt snabb och prisvärd lösning för framtiden - en lösning som på samma gång var hållbar och miljövänlig.

Flera alternativ diskuterades, som exempelvis att bygga ut det största av de befintliga reningsverken i kommunen Knivsta reningsverk, att bygga ett nytt reningsverk på annan plats i kommunen eller att ansluta mot en annan VA-huvudman, som Käppalaverket eller Uppsala.

I utredningen kom Roslagsvatten fram till att en anslutning till Käppalaverket skulle vara den bästa lösningen. Anslutningen skulle relativt snabbt kunna vara på plats och också kosta mindre än de övriga alternativen. Det var också det bästa alternativet ur hållbarhets- och miljösynvinkel.

Efter att ha tagit del av utredningen fattade Knivsta kommunfullmäktige år 2021 det formella beslutet om att ansöka om medlemskap i Käppalaförbundet, som driver Käppalaverket.

Ta del av handlingar i ärendet från kommunfullmäktige september 2021 Pdf, 17.8 MB.
Ta del av protokollet i ärendet från kommunfullmäktige september 2021 Pdf, 371.6 kB.

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som ägs av elva medlemskommuner. Förbundets uppgift är att ta hand om och rena medlemskommunernas avloppsvatten. Följande kommuner är medlemmar i Käppalaförbundet: Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

Avloppsreningen sker i avloppsreningsverket Käppalaverket på Lidingö. Där renas varje dag avloppsvatten från över en halv miljon människor, plus avloppsvatten från skolor, industrier, kontor och sjukhus i de elva medlemskommunerna. Avloppsvattnet rinner till verket via ett 6,5 mil långt tunnelsystem. En mindre del kommer via sjöledningar.

Läs mer om Käppalaförbundet på förbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När Knivstas avloppsvatten leds till Käppalaverket istället för att renas här i Knivsta får vårt närområde en förbättrad vattenkvalitet. Knivsta reningsverk kommer då inte längre att belasta Knivstaån och Mälaren med näringsämnen och organiska ämnen från avloppsvatten.

Käppalaverket är också en modern anläggning som tillser att vattnet renas med den senaste tekniken. Verket arbetar med kretslopp i fokus och tar vara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet genom att producera slam och biogas. Det används som växtnäring på åkermark och som bränsle i bussar.

Läs mer om Käppalaverkets reningsprocess på kappala.se Länk till annan webbplats.

En överföringsledning ska dras från platsen där Knivsta reningsverk är beläget idag till Märsta, där ledningen kopplas till ett avloppstunnelsystem. Tunnelsystemet leder sedan vidare till Käppalaverket.

Roslagsvatten har utrett hur och var ledningen kan dras genom olika geotekniska och hydrologiska fältundersökningar. Nu finns ett förslag på sträckning för den nya ledningen och direkt berörda ges möjlighet att tycka till om förslaget.

Knivstavatten AB - dotterbolag till kommunens VA-huvudleverantör Roslagsvatten - kommer att äga och bygga den nya ledningen.

Läs mer och se tidsplanen för projektet Knivstas framtida avloppshantering på roslagsvatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den preliminära byggstarten är under år 2024. Roslagsvatten beräknar att allt ska kunna vara klart och driftsatt år 2027-2028.

Eftersom det kommer att dröja en stund innan anslutningen till Käppalaverket är klart, så kommer inget att hända i ett första skede.

Så småningom är planen att det största reningsverket, Knivsta reningsverk, ska rivas.

De övriga tre mindre reningsverken i Lagga, Vassunda och Västersjö kommer fortsätta användas som idag.

Själva medlemskapet i Käppalaförbundet är förenat med en medlemsinsats som beräknas uppgå till 90 miljoner kronor för Knivsta kommun. Medlemsinsatsen har ingen påverkan på kommunens resultat utan hamnar i balansräkningen som en tillgång.

VA-anslutningen, med ledningsdragningen till Märsta och alla tillhörande kostnader runt omkring, är en investering för Knivstavatten, som är dotterbolag till Roslagsvatten. Kostnaden beräknas preliminärt till 500 miljoner kronor.

Anslutningen kommer att finansieras av VA-taxans anslutningsavgifter och brukningsavgifter. Om du är nyfiken på de olika avgifterna och hur VA-taxan i Knivsta kommun fungerar kan du gå till den här sidan för att få veta mer.

Nej, revideringen av taxan som ska gälla 2024 har andra anledningar. Det är tuffare ekonomiska tider och Roslagsvatten har fått ökade kostnader på flera håll. Bland annat har räntorna gått upp och inköpspriserna på råvatten stigit. Dessutom har Roslagsvatten behövt göra nödvändiga investeringar i underhåll och utbyggnad av ledningsnätet. Brukningsintäkterna minskade också under förra året, vilket gav en tapp i kassan.

Vi i Knivsta är inte ensamma om att drabbas av höjda avgifter för vatten och avlopp. Situationen ser liknande ut i många kommuner, med ökade utgifter på VA-sidan.

Läs mer om justeringen av VA-taxan i handlingarna för kommunfullmäktige 26 oktober 2023 på Meetings plus Länk till annan webbplats.

Det är kommunens VA-leverantör Roslagsvatten som håller i projektet. Du kan läsa mer på deras webbplats: Till projektsidan på Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Käppalaförbundet, om reningsprocessen och hur förbundet fungerar på förbundets webbplats: Till Käppalaförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs våra tidigare nyheter om planerna med Käppalaförbundet:

1 februari 2022: Käppalaförbundets medlemskommuner säger ja till Knivsta kommun

7 oktober 2021: Knivsta kommun tar ett steg mot framtidens kommunala avloppsrening – ansöker om medlemskap i Käppalaförbundet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 juni 2024