Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Separation och skilsmässa, vårdnad, boende, umgänge

Till enheterna Barn och unga samt Råd och stöd kan du vända dig om du har familjerättsliga frågor som gäller till exempel vårdnad, boende och umgänge.

Separation och skilsmässa

Om du vill skiljas från din nuvarande partner ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. För Knivsta är det Uppsala tingsrätt.

På domstolens hemsida - se länk ovan - kan du läsa mer om hur du ska gå till väga.

På skilsmässa.se - se länk ovan - finns förutom information om juridiken vid en skilsmässa även forum för samtal med andra i samma situation som du. Hjälp såsom råd och stöd vid skilsmässa hittar du även här.

Samarbetssamtal

Enheten för Råd och Stöd erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som separerar eller skiljer sig.

Samarbetssamtalen syftar till att stödja föräldrar att se vad deras gemensamma barn behöver i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Det gemensamma ansvaret för barnen fortsätter även om föräldrarna inte lever ihop längre. Förutsättningen för att samarbetssamtal ska kunna äga rum är att ni båda vill delta. Ni får varsitt enskilt samtal och därefter inleds gemensamma samtal.

I samarbetssamtalen är det ni själva som ska komma fram till och ansvara för de beslut som fattas kring barnet och därmed undvika tvist i domstol.

Samtalen är frivilliga, de registreras inte, de är kostnadsfria och sker under sekretess.

Upplevelser från föräldrar:

Utan dessa hade min relation med mitt ex varit obefintligt

Jag hade tänkt kontakta en advokat, men är glad att det här fanns istället.”

På MfoF - myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd - kan du läsa mer om familjerättsliga frågor - se knappar högst upp på sidan.

Kontakta enheten för Råd och stöd för att boka samarbetssamtal

Ängbyägen 10, Knivsta

Telefon: 018-34 70 00 vardagar kl 8.00-16.00

E-postadress: radostod@knivsta.se

Vårdnads-, boende- och umgängesutredning

Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Om det är till barnets bästa ska målet vara att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Om en förälder vill ha en ändring i vårdnad, boende och umgängesfrågor och en samförståndslösning inte är möjlig kan en förälder lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

På Enheten för Barn och unga utreder familjerättssekreteraren frågor om vårdnad, boende och umgänge, på uppdrag av tingsrätten.

Hur går utredningen till?

Innan tingsrätten fattar beslut i frågan om vårdnad, boende och umgånge får familjerättssekreteraren i uppdrag att göra en utredning om hur barnets behov bäst kan tillgodoses. Barn har rätt och ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i utredningen.

Tingsrätten kan fatta ett beslut i väntan på att tingsrätten kan fatta en slutlig dom.

En familjerättslig utredning består av:

  • samtal med föräldrarna
  • hembesök hos vardera föräldern när barnet är där
  • samtal med barnet
  • referenssamtal med personer som i sitt yrke har eller har haft kontakt med barnet (till exempel personal på förskola och skola)
  • samtal med eventuell sambo
  • registerutdrag ur social- och belastningsregistret.

Det som en av er föräldrar talar om för familjerättssekreteraren har även den andre föräldern rätt att ta del av. Innan familjerättssekreteraren skickar utredningen till domstolen får ni läsa och lämna eventuella synpunkter.

Tingsrätten fattar sedan beslut i frågan.

Vårdnadsfrågor när det inte handlar om separation eller skilsmässa

Om barnets vårdnadshavare till exempel avlider ska domstolen anförtro vårdnaden åt den andre föräldern eller åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Enheten för Barn och unga ansvarar även här för att utreda och yttra sig i frågan till domstolen.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

På Enheten för Barn och unga kan vi erbjuda hjälp att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge. Ni som föräldrar ska då vara överens om hur barnets bästa ska tillgodoses.

De avtal som görs hos oss är juridiskt bindande.

Kontaktuppgifter

Enheten för Barn och unga

Centralvägen 18, Knivsta

Telefon: 018-34 70 00 vardagar kl 8.00-16.00

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 oktober 2023