Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Tillsyn av enskilda avlopp

En av de mest betydande åtgärderna för att minska utsläppen av gödande växtnäring i mark och vattendrag är att förbättra undermåliga avlopp. Enskilda avlopp klassas enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet och kommunen har en skyldighet att genomföra tillsyn på sådana verksamheter.

Knivsta kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt, ett distrikt vars sjöar och vattendrag är kraftigt påverkade av övergödning.

Inspektion och tillsyn

Utsläpp av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till övergödning och syrebrist i hav, sjöar och vattendrag. Avloppsvatten innehåller också föroreningar och smittbärande mikroorganismer som behöver tas om hand i en avloppsanläggning innan de når grundvatten eller vattendrag.

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Tillsyn för att nå en förbättring av de enskilda avloppsanläggningarna är en förutsättning om Sverige ska kunna nå målen om god status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

De fastighetsägare som saknar tillstånd eller som har gamla anläggningar kommer att få tillsyn. För vårt arbete med inspektion och handläggning av er avloppsanläggning tar vi ut en tillsynsavgift.

Om du vet med dig att du har ett gammalt och uttjänt avlopp kan du på eget bevåg anlägga en ny anläggning för att undvika tillsyn och därmed tillsynsavgifter.

För att inrätta en enskild avloppsanläggning, alternativt ändra eller koppla på vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. När det gäller ändring av befintlig avloppsanordning kan det räcka med en anmälan. Det beror på vad ändringen avser.

Här kan du läsa mer om avlopp. Öppnas i nytt fönster.

Skyddsnivåer

Bygg- och miljönämnden ställer krav på alla bristfälliga anläggningar, oavsett hur de är placerade. För fastigheter som ligger i närheten av sjöar och vattendrag, strandbad eller närboendes vattentäkter, ställs dock ofta högre krav. Man brukar skilja på områden med hög respektive normal skyddsnivå.

Det ställs hårdare krav på avloppsreningen i områden med hög skyddsnivå. I Knivsta högprioriteras områdena inom 500 meter från Valloxens och Ekoln-Skofjärdens strand samt Storåns dalgång. Det beror på att vattenområdena är kraftigt påverkade av övergödande ämnen, främst fosfor.

Det är viktigt att tänka på att många små anläggningar tillsammans utgör en betydande påverkan på miljön. Tillsyn sker löpande av anläggningar vid fritidshus och permanentbostäder för att främja miljön.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 maj 2022