Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Knivsta kommun har många fina kulturmiljöer både på landsbygden och i tätorten. När man bygger till eller gör andra ändringar ställs krav på utförandet.

Krav som ställs på utförandet kan exempelvis vara:

  • Nya byggnader ska anpassas till den befintliga miljön, vara estetiskt tilltalande och skapa en god helhetsverkan.
  • Vid tillbyggnader eller ändringar ska hänsyn tas till byggnadernas karaktärsdrag och kulturhistoriska värden tas tillvara.
  • Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

Inom detaljplan

Inom detaljplanerat område är vissa byggnader q-märkta, det betyder att de är särskilt värdefulla ur kulturmiljösynpunkt och skyddas genom detaljplanens bestämmelser. Exempel på sådana bestämmelser kan vara att byggnaden inte får rivas eller förändras så att deras yttre förvanskas.

Även andra byggnader inom detaljplan kan vara särskilt värdefulla, utan att de direkt skyddas av detaljplanen. I samband med bygglov prövas deras kulturhistoriska värde, och hänsyn tas till byggnadens eller områdets karaktär.

Utanför planlagt område

I Knivsta finns många värdefulla kulturmiljöer på landsbygden. Herrgårdslandskap och många torp finns välbevarade bland annat kring sjön Valloxen och utmed Mälarens stränder. Många miljöer har genom områdesbestämmelser skydd mot förvanskning, men även utanför dessa områden finns många fina byggnader och bebyggelsemiljöer som är värda att bevara.

I Knivsta finns en stark vilja att hålla en levande landsbygd. Kommunen är positiv till utveckling av landsbygden, men värnar samtidigt om våra kulturmiljöer. Nya byggnader kan tillkomma i känsliga miljöer, men får anpassas i utformning och placering för att värna om den befintliga miljön.

Läs gärna broschyren ”Bygga på landet”, där vi i samarbete med Upplandsmuseet och övriga kommuner i Uppsala län, har sammanställt råd och inspiration för dig som vill bygga på landet.

Områdesbestämmelser

I Knivsta kommun finns flera områden utanför tätorten som omfattas av särskilda områdesbestämmelser. De tillkom 1990 för att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer i kommunen. Det innebär att inom dessa områden behöver du bygglov för fler åtgärder än vad som normalt krävs.

Inom områdena krävs till exempel rivningslov och lov för att byta material på tak och fasad, samt för att ändra kulör. För att du inte ska belastas med extra kostnader, som beror på den utökade bygglovsplikten, tas det inte ut någon avgift för bygglovsprövningen i dessa fall.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020