Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Medborgarlöfte 2021

Kommun och polis har tillsammans under 2021 verkat för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Bland annat har vi satsat på en ökad vuxennärvaro och uppsökande verksamhet i Knivsta kommun. Här hittar du samlad information.

Ökad vuxennärvaro

Kultur och fritids ungdomsverksamhet har under året arbetat uppsökande genom att besöka platser i kommunen där ungdomar samlas. I slutet av sommaren påbörjade också enheten för råd och stöd ett uppsökande arbete dagtid, samt nattvandring varannan fredag kväll.

- Vi har identifierat ett antal dagar under året där vi ser behov av ökad vuxennärvaro, exempelvis vid valborg och när det är skolavslutning. På sådana dagar samlar vi flera enheter för ökad trygghet för ungdomar som är ute, samtidigt som vi satsar på roliga arrangemang som bidrar till att ungdomar väljer aktivitet istället för annat, säger Catrine Wermelin, Fritidschef i Knivsta kommun.

Samarbete med samhällsaktörer

Civilsamhället i Knivsta bidrar till en ökad vuxennärvaro genom Nattvandrarna i Knivsta som har varit aktiva stora delar av året. Polis, kommun och Nattvandrarna har delat information och träffats under året.

Knivstas brukshundklubb har under höst/vinter tränat sina hundar på några platser i kommunen där ungdomar samlas kvällstid och denna insats ska utvärderas 2022.

Ökad polisnärvaro

Polisen ökade närvaron i Knivsta kommun under 2021. En områdespolis arbetar sedan några månader tillbaka heltid och har haft hög närvaro i kommunen under hösten.

- Vi stärker den lokala närvaron tillsammans genom att samverka med fler aktörer i Knivsta kommun och dess invånare, säger kommunpolis Mirjam Hopstadius.

Säkra trafikmiljöer

Gatu- och trafikenheten och polisen har under året haft flera samtal om den fysiska miljön samt genomfört åtgärder för att förbättra trafikmiljöer. Bland annat har polisen ökat antalet trafikkontroller.

Kommunen har arbetat med att förbättra belysningen på utpekade platser i kommunen.

- Vi har också gjort ett stort jobb för att främja gång och cykel i Alsike genom att skapat säkrare vägar för dessa, säger Alexander Jonsson, t.f. Gatuchef i Knivsta kommun.

Förebyggande arbete

Arbetet i samverkansgruppen SSPF operativ (skola, socialtjänst, polis, fritid) har fungerat bra under året och olika slags insatser har genomförts, bland annat nödstoppsmöten.

En utvärdering av hela SSPF-samverkan i Knivsta kommer att genomföras av FoU Socialtjänst på Region Uppsala under 2022.

Under året har det genomförts kompetensutveckling av personal, bland annat kring orosanmälningar och samverkan i individärenden har utvecklats under året. SSPF har samarbetat med Uppsala ungdomsjour under riskperioder så som Valborg.

Under 2021 har projektet PAR (Polis, Ambulans, Räddningstjänst) genomförts i en högstadieskola i kommunen och polisen har även gjort enskilda besök på högstadieskolorna. Polisinsatser mot narkotika har genomförts i samverkan med kommunen.

Trygghetsperspektiv i nya detaljplaner

Planenheten i kommunen har träffat kommunpolisen vid flera tillfällen under året där de gått igenom kommunens planprojekt och diskuterat brottsförebyggande frågor som kan vara tillämpbara inom planprocessen.

Det har handlat om exempelvis vegetationsplacering, belysning och vägutformning.

Mycket av det som diskuterats hamnar i efterföljande arbete när detaljplanen är klar och ska byggas ut. Men man har konstaterat att brottsförebyggande frågor kan lyftas i planskedet för att öka förståelsen och göra ett medskick till framtida genomförandeprocess.

Detta var de prioriterade områdena under 2021:

Vuxennärvaro kvällar och helger i tätorterna Knivsta och Alsike. Detta sker genom:

  • Att verka för informationsutbyte, dialog och samverkan med vuxen- och nattvandrande organisationer i Knivsta och Alsike.
  • Att polis och kommun verkar för att tillsammans delta i trygghetsvandringar.
  • Aktiv och närvarande polis på platser som upplevs otrygga.

Polis och kommun ska verka för goda och säkra trafikmiljöer samt minskade ordningsstörningar kopplade till fordon. Detta sker genom att:

  • Kommun och polis gör trygghetsbesök på utpekade platser i kommunen under 2021 för att se över den fysiska miljön och åtgärda eventuella brister.
  • Polisen gör vid behov riktade trafik och- trygghetsinsatser i Knivsta eller Alsike under 2021.

Förebyggande arbete med bäring på ungdomar där kommun och polis under 2021 särskilt fokuserar på:

  • Samverkan kring ungdomar i riskzon i samverkansgruppen SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) operativ, exempelvis med metoden ”Nödstoppsmöte”.
  • Att utveckla samverkan kring individer i behov av stöd genom exempelvis SSPF individ.
  • Besök av blåljuspersonal i skolor genom konceptet PAR (Polis, Ambulans, Räddningstjänst).
  • Insatser mot narkotika genom polisiärt arbete i samverkan med kommunen.

Utveckla trygghetsperspektivet i framtagandet och genomförandet av nya detaljplaner.

Uppföljningen av medborgarlöftet 2021 har genomförts genom samtal med representanter från polis och kommunens utbildningskontor, kultur- och fritidskontor, vård- och omsorgskontor samt samhällsbyggnadskontor.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 februari 2024