Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Cisterner

Miljöenheten ser till att reglerna kring skötsel och hantering av brandfarliga vätskor eller spilloljor i cisterner större än en kubikmeter (utanför vattenskyddsområde) eller minst 250 liter inom ett vattenskyddsområde följs.

Om brandfarliga vätskor eller spillolja kommer ut i naturen kan både mark och vatten förorenas. Krav för att förebygga det finns i föreskrifter från Naturvårdsverket. Här kan du läsa mer om föreskrifterna, NFS 2021:10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya föreskrifter från 1 januari 2022

Installera en cistern

I och med de nya reglerna så gäller informationsplikt vid installation av en cistern. Detta innebär att bygg- och miljökontoret ska informeras minst fyra veckor innan installationen påbörjas.

Informationsplikten gäller:

  • Alla cisterner i mark och ovan mark som rymmer mer än en kubikmeter brandfarlig vätska eller spillolja.
  • Alla cisterner som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde.
  • Mobila och tillfälligt uppställda cisterner (till exempel UN- tankar och IBC-behållare) som innehåller brandfarlig vätska eller spillolja och som uppfyller ovanstående volymer.
  • Avställda cisterner enligt ovan som åter tas i bruk.
  • Cisterner enligt ovan som aldrig har anmälts.

Innan cisternen tas i bruk ska den besiktigas av ett ackrediterat företag.

Se ackrediterade företag på Swedacs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Löpande kontroller av cisterner och rörledningar

Att kontroller av cisterner och rörledningar sker löpande är viktiga både ur ett miljöperspektiv samt ur försäkringssynpunkt. Ett ackrediterat företag ska kontrollera cisternens hållbarhet och täthet. Löpande kontroller ska ske med ett visst intervall beroende på typen av cistern. För mer information om kontroller och intervall kan du läsa på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrift MSBFS 2018:3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Placering av cistern

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till risken för förorening av mark och vatten när du väljer plats för din cistern. Den bör placeras på ordentligt avstånd från känslig omgivning såsom dagvattenbrunnar, vattendrag, dräneringsdiken och vattentäkt.

Skyddsåtgärder

Vid förvaring av kemikalier är det viktigt att det finns en tät och hållbar invallning. En cistern som är dubbelmantlad är ett godtagbart alternativ. Det är även viktigt att det inte finns risk för att cisternen blir påkörd. Ett plant underlag, hårdgjord/tät yta samt spilltråg gör att eventuella spill och läckage kan upptäckas snabbt. Regnskydd eller tak är obligatoriskt över en invallning utomhus. Om det finns risk för att snö och regn blåser in krävs även sidoväggar. I de fall där cisternen är placerad inomhus kan ett utrymme utan golvavlopp och med förhöjd tröskel ersätta invallning. Förutsättningen är att golv, väggar och tak är helt täta.

Läckage

Om det finns anledning att misstänka att mark- eller vattenområde blivit förorenat ska du omedelbart kontakta bygg- och miljökontoret.

Cistern som tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk ska detta anmälas till bygg- och miljökontoret.

Cisternen ska vara tömd och rengjord. Det är viktigt att ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på av misstag. Vissa nivåmätare kan innehålla kvicksilver. Dessa ska monteras bort och lämnas till miljöstation som farligt avfall.

Anmäl installation respektive avinstallation av cistern Pdf, 377 kB, öppnas i nytt fönster.

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Miljösanktionsavgift

I miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift. Avgiften ska betalas till staten när fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser som har meddelats med stöd av miljöbalken.

Miljösanktionsavgift kan drabba cisternägare som inte informerar bygg- och miljökontoret skriftligen innan installation av cistern.

Övergångsbestämmelser

Kraven på information till bygg- och miljökontoret gäller inte för cisterner och rörledningar som har installerats före den 1 juli 2018 samt cisterner som inte omfattades av NFS 2003:24.

Dessa cisterner behöver inte uppfylla kraven i den del som avser anmälan vid installation eller påbörjad hantering och kopia på kontrollrapporter som utförts före ikraftträdandet.

För cisterner och rörledningar som har installerats före den 1 juli 2018, som inte omfattades av krav på sekundärt skydd enligt tidigare bestämmelser, ska verksamhetsutövaren senast den 1 januari 2022 ha installerat sekundärt skydd.

Cisterner och rörledningar som genomgått kontroll enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 ska fortsättningsvis följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor med början då den sista kontrollterminen enligt de upphävda föreskrifterna NFS 2003:24 har löpt ut.

Andra tillstånd

Bygglov behövs för fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöskadliga eller för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.

Kontakta bygglovsenheten via kontaktcenter för mer information, tel 018-34 70 00

Vid nyinstallation av en cistern kan det vara aktuellt med tillstånd från Brandkåren Attunda.

Läs om tillstånd vid nyinstallation av cistern hos Brandkåren Attunda. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster och blanketter

OBS! Alla Bifogade handlingar till ansökan/anmälan bör vara i pdf-format.

Anmälan skickas in till miljoenheten@knivsta.se

Anmäl installation respektive avinstallation av cistern Pdf, 377 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Se miljöenhetens taxa och avgifter

Läs mer

Upplysning om brandfarliga varor

Brandkåren Attunda ger upplysningar om brandfarliga varor.
Tel 08-594 696 00

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 februari 2024