Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förstudie för verksamhetsområden i Ar, Brunnby, Forsby och Nor i Knivsta kommun

Knivsta kommun har gett positivt planbesked för tre stora områden för verksamhetsutveckling. Kommunen genomför nu en förstudie för att kartlägga de övergripande förutsättningarna för verksamhetsutveckling på de olika platserna.

Under våren 2020 beslutade kommunstyrelsen om två positiva planbesked gällande etablering av verksamhetsområden inom Knivsta kommun. De avsåg fastigheterna Nor S:1 i kommunens södra del i närheten av E4 respektive Brunnby 5:1 med flera, öster om E4 i höjd med trafikplats Brunnby, se nedanstående karta.

Sommaren 2021 gav kommunstyrelsen positivt planbesked för ytterligare ett verksamhetsområde, denna gång på fastigheterna Forsby 2:10 och 2:12 i kommunens södra del i anslutning till Ostkustbanan.

Kartskiss

Förstudie för de tre områdena samt Ar

För att utreda om områdena är lämpliga att detaljplanelägga valde kommunen att studera områdena i en förstudie. I förstudien har även kommunal mark i Ar tagits med.

Syftet med förstudien var att fördjupa kunskaperna om vilka förutsättningar och allmänna intressen som finns inom de fyra utredningsområdena Ar, Brunnby, Forsby och Nor samt därefter analysera förutsättningarna för verksamhetsutveckling inom respektive område.

Områdenas förutsättningar undersöktes i ett brett perspektiv och därför inkluderades även intilliggande områden i utredningar. Förstudien ska fungera som ett stöd i vidare planering och verka för lämplig markanvändning.

Underlag och sammanfattande rapport

Förstudien består av ett antal underlag i form av utredningar samt av en sammanfattande rapport. För områdena Brunnby och Nor har bland annat trafikutredning, naturvärdesinventering, kulturmiljöutredning och fornlämningsinventering och dagvattenutredning tagits fram som underlag. Även en handels- och verksamhetsutredning har tagits fram för de fyra områdena.

 1. Sammanfattande rapport - Planeringsförutsättningar för verksamhetsområden i Brunnby, Ar, Nor och Forsby i Knivsta kommun Pdf, 11.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Sociala värden Knivsta södra Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Kulturmiljöutredning Nor Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 4. Arkeologisk utredning Nor Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
 5. PM Dagvatten Knivsta södra Pdf, 7.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 6. PM NVI Knivsta södra Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 7. Kulturmiljöutredning Brunnby Pdf, 45.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 8. PM Dagvatten Brunnby Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 9. PM NVI Brunnby Pdf, 13.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Sociala värden och nuvarande markanvändning Brunnby Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Alstringsberäkning Brunnby Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Arkeologisk inventering Nor Pdf, 35.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Handels- och verksamhetsutredning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplanen anger vilka områden som kan utvecklas

I kommunens översiktsplan från 2017 står att Ar är det område som ska utvecklas i första hand och att det på sikt även finns möjlighet att utveckla ett nytt verksamhetsområde söder om Nor, men att det måste utredas vidare när det blir aktuellt.

Det står även att kommunen ska möjliggöra verksamhetsutveckling på landsbygden där det passar platsens förutsättningar och att verksamheter på landsbygden exempelvis kan utvecklas i de delar av kommunen som berörs av flygbuller.

Se gällande översiktsplan för Knivsta kommun

Har du frågor?

Hör gärna av dig till kommunen via knivsta@knivsta.se eller till telefon 018-34 70 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023