Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Samhällsutvecklingsnämnd

Samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för övergripande samhällsplanering och teknisk planering, trafikplanering samt detaljplaner. Nämndens arbete ska främja kommunens utveckling vad gäller livskvalitet, hållbart resande och god miljö.

Om samhällsutvecklingsnämnden

Nämnden ansvarar för alla uppgifter som enligt lag ska fullgöras gällande kommunal detaljplaneverksamhet - utom planuppdrag och planbesked som beslutas av kommunstyrelsen. Beslut i normalt planförfarande fattas av nämnden.

Samhällsutvecklingsnämden sammanträder ungefär 10 gånger varje år. Sammanträdena är öppna för allmänheten, men stängda punkter förekommer eftersom vissa beslut handlar om myndighetsutövning.

Nämndens ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige.

Nämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden:

 • den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten (ÖP)
 • energiplaneringen samt främjande av energihushållning, inklusive vindkraftverk
 • gatukostnadsärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)
 • ärenden enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)
 • ärenden enligt anläggningslagen (1973:1149)
 • ärenden enligt ledningsrättslagen (1973:1144)
 • trafikplanering och parkeringsövervakning
 • bredband
 • VA-planering
 • upplåtelse av allmän platsmark samt tillfälliga nyttjanderättsavtal av naturmark
 • bostadsanpassning enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
 • namnsättning av gator, torg, andra allmänna platser, kvarter och kommunal
 • verksamhetslokaler

Nämnden fullgör även kommunens uppgifter beträffande följande anläggningar och verksamheter, såvitt avser byggande, drift, underhåll och förvaltning:

 • allmänna platser, såsom gator, vägar, broar, torg och parker,
 • skogsområden, grönområden, naturreservat och övrig naturvård
 • avfallshantering och återvinning.

Nämnden får besluta i fråga om taxor och avgifter av mindre betydelse på nämndens verksamhetsområden.

Förtroendevalda i samhällsutvecklingsnämnden

Presidium

Mikael Rye-Danjelsen (KNU)

Mikael Rye-Danjelsen (KNU)

Thomas Malmer (KD)

Thomas Malmer (KD)

Anna Holmqvist Boulonois (M)

Anna Holmqvist Boulonois (M)

 • Mikael Rye-Danjelsen (KNU), ordförande
 • Thomas Malmer (KD), 1:e vice ordförande
 • Anna Holmqvist Boulonois (M), 2:e vice ordförande

Alla förtroendevalda i samhällsutvecklingsnämnden

Se alla ledamöter och ersättare i samhällsutvecklingsnämnden i kommunens förtroendemannaregister Troman publik.

Sammanträden, handlingar och protokoll 2023

Se kallelser för kommande sammanträden och protokoll för genomförda sammanträden i Opengov - kommunens digitala tjänst för politiska handlingar. Kallelse läggs upp när mötet närmar sig.

Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa protokoll från tidigare års sammanträden med samhällsutvecklingsnämnden (år 2022-2016)? Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträden

Om du vill läsa ännu äldre protokoll kontaktar du kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 september 2023