Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Tidplan för Knivsta 2035 och de två hållbara stadsdelarna

Så här ser tidplanen ut för arbetet med stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike.

De två stadsdelarna kommer att uppföras successivt, kvarter för kvarter, fram till år 2035.

1 juni 2021: Ett förslag till stadsutvecklingsstrategi presenterades

Ett förslag till stadsutvecklingsstrategi presenterades för allmänheten.

Ta del av Stadsutvecklingsstrategi 2035 Pdf, 27.4 MB, öppnas i nytt fönster.

1 juni - 15 september 2021: Medborgardialog om förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Under den här tidsperioden kunde du som bor och verkar i Knivsta kommun lämna dina synpunkter, tankar och idéer kring förslaget.

Se rapporten från medborgardialogen

15 september - 9 december 2021: Kommunen reviderade förslaget efter inkomna synpunkter och presenterade ett nytt förslag

Efter avslutad dialog pågick arbete med att se över strategin igen. Ansvariga tjänstepersoner och förtroendevalda politiker tog del av inkomna synpunkter från dialogen och såg på hur de kunde tas till vara i ett omarbetat förslag. Kommunen arbetade också med svar på de formella synpunkter som inkommit. Med formella synpunkter menas att den som skrivit synpunkten också lämnat sina kontaktuppgifter, så att kommunen kan ge ett svar. Svaren sammanställdes i en dialogredogörelse.

Se dialogredogörelsen

9 december 2021: Kommunen presenterar ett omarbetat förslag till Stadsutvecklingsstrategi 2035

Reviderad version av Stadsutvecklingsstrategi 2035 läggs fram för kommunens förtroendevalda politiker i december.

Se det nya förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Vägen till beslut

De förtroendevalda politikerna har tagit ställning till förslaget i flera instanser. Först bereddes förslaget i kommunens samhällsutvecklingsnämnd, därefter i kommunstyrelsen. Slutligen togs förslaget upp för antagande i Knivsta kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige återremitterade då förslaget, som i nästa steg tas upp i kommunstyrelsen den 28 februari 2022.

13 december 2021 - beredning i samhällsutvecklingsnämnden

Stadsutvecklingsstrategi 2035 lades fram för kommunens samhällsutvecklingsnämnd, som beredde förslaget och beslöt att den skulle skickas vidare till kommunstyrelsen.

24 januari 2022 - beredning i kommunstyrelsen

Stadsutvecklingsstrategi 2035 lades fram för kommunstyrelsen, som beredde förslaget och beslöt att lämna det vidare till kommunfullmäktige för antagande.

16 februari 2022 - återremiss

Stadsutvecklingsstrategi 2035 togs upp i kommunfullmäktige för antagande. Det beslutades då om en återremiss. Det betyder att strategin nu går tillbaka till kommunstyrelsen och tas upp för beslut på kommunfullmäktige 23 mars.

23 mars 2022 - Stadsutvecklingsstrategi 2035 antas

Stadsutvecklingsstrategi 2035 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde.

År 2022 - år 2035

Den mer fördjupade planeringen av de framtida stadsdelarna pågår. Planen är att de två stadsdelarna ska växa fram under lång tid där stor hänsyn ska till att få till en välfungerande helhet för samhället, på så sätt att det till exempel finns tillräckligt antal skol- och förskoleplatser, goda kommunikationer och bra möjligheter till fritid och rekreation.

Ny översiktsplan

Stadsutvecklingsstrategi 2035 utgör underlag när kommunen tar fram en ny översiktsplan. Arbetet inleds under 2022.

Medborgardialog

Alla som bor och verkar i Knivsta kan fortsatt vara med och påverka hur de två stadsdelarna ska se ut. Stadsutvecklingsstrategi 2035 föreslår ramarna för stadsdelarna, men säger inget om hur de olika kvarteren eller byggnaderna ska utformas mer exakt. Det bestäms först i de kommande planprogrammen och detaljplanerna. I samband med varje ny plan kan du vara med och lämna synpunkter. Då bjuder vi in till samråd enligt plan- och bygglagen (PBL).

Knivsta kommun har fokus på medborgardialog och planerar redan nu för olika medborgardialoger. De kan till exempel handla om hur området kring Knivsta station ska utvecklas, vad som ska finnas i en framtida stadspark och hur Alsike station ska se ut.

Det här händer framöver

De två stadsdelarna föreslås uppföras successivt, kvarter för kvarter, fram till år 2035. I avsnittet Genomförande i Stadsutvecklingsstrategi 2035 kan du se hur olika områden är tänkta att växa fram, i tur och ordning

Se hur olika delområden ska växa fram enligt Stadsutvecklingsstrategi 2035

Här kan du ta del av en sammanfattning av kommunens föreslagna planer för de två stadsdelarna framåt:

 • Medborgardialog kommer som tidigare nämnts att vara fortsatt viktigt i Knivsta kommun. Framöver kommer vi att bjuda in till fler dialoger.
 • Knivsta kommun påbörjar tillsammans med Trafikverket fördjupad planering för det nya stationsläget i Alsike. Här kommer en pendeltågstation med tillhörande service så småningom att växa fram, med plats för torg, handel och mötesplatser av olika slag.
 • Knivsta station ska utvecklas till ett funktionellt och levande Knivsta resecentrum – en stadskärna i Knivsta tätort med plats för torg, handel och mötesplatser av olika slag.
 • Trafikverket planerar för två ytterligare järnvägsspår genom kommunen, vilket kommer att ge en bättre och mer välfungerande tågtrafik.
 • Planering kommer ske för fler passager över järnvägen i både Knivsta och Alsike, för såväl motorfordon som för gående och cyklister.
 • Gång- och cykelväg Knivsta - Alsike – Bergsbrunna ska prioriteras.
 • Planer finns för ny trafikplats på E4 norr om Alsike, ”Mora stenar”.
 • Knivsta kommun inleder tidig planering för en framtida stadspark i västra Knivsta, med grönska, mötesplatser och aktivitetsytor.
 • Kvarter och områden i stadsdelarna börjar växa fram – byggnation i Centrala Ängby pågår redan, och i Lötängen planeras för nya kvarter med bostäder, skola och förskolor. I Alsike byggs ny idrottshall och det planeras bland annat för området Fornåsa. De nya detaljplanerna i stadsdelarna lutar sig mot Stadsutvecklingsstrategi 2035 när de tas fram.
 • Inom projekt Energi & Klimat 2035 arbetar Knivsta kommun nu i samverkan med Högskolan i Gävle för den omställning och med de lösningar som ska göra de framtida stadsdelarna klimatneutrala och oberoende av fossila bränslen till år 2035.
 • Vi fortsätter arbetet för hållbar mobilitet. I framtidens Knivsta ska det vara enkelt och effektivt att ta sig dit man vill utan att påverka klimatet negativt. Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.
 • Arbete pågår med att hela Knivsta kommun, båda tätorter och landsbygd, ska ha tillgång till en utbyggd, trygg och hållbar kollektivtrafik. Under 2022 påbörjar Region Uppsala en översyn av kollektivtrafiken i hela kommunen.

År 2035 - år 2057

I strategin finns också en stadsutvecklingsvision för stadsdelarna på lite längre sikt, fram till år 2057.

Ta del av stadsutvecklingsvisionen på längre sikt i Stadsutvecklingsstrategi 2035

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022