Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Stadsutvecklingsstrategin - en sammanfattning

Stadsutvecklingsstrategin för västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle sätter ramarna för hur morgondagens stadsdelar ska se ut, med strukturförslag för kvarteren och lösningar för stadsbyggnaden. Nu har det ursprungliga förslaget arbetats om efter de synpunkter som kom in under sommarens medborgardialog. Det ska nu kommunens förtroendevalda politiker ta ställning till och besluta om strategiförslaget ska antas.

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 - två nya och hållbara stadsdelar i Knivsta kommun

Knivsta fortsätter att växa och utvecklas.

För att kunna planera för ett robust och hållbart framtidens Knivsta tar kommunen nu ett samlat grepp kring stadsutvecklingen.

Det sker genom Utvecklingsprogram Knivsta 2035, som har uppdraget att planera för två nya och hållbara stadsdelar i Knivsta kommun - en i västra Knivsta tätort och en i området för Alsike stationssamhälle.

Målet är två levande, trivsamma och grönskande stadsdelar som utgör del i framtidens Knivsta - en modern småstad som är en föregångskommun inom hållbar och innovativ stadsutveckling, och som rymmer både stadens kvalitéer och en levande landsbygd.

Läs om Utvecklingsprogram Knivsta 2035

Läs om Fyrspårsavtalet

Förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Kommunen har tagit fram ett förslag till stadsutvecklingsstrategi, som sätter grundstrukturen för stadsdelarna och kommer att ligga till grund för de framtida detaljplanerna i stadsdelarna.

Den föreslagna strukturen i stadsutvecklingsstrategin möjliggör för 3 500 nya bostäder i de två områdena till år 2035. Strategin blickar även framåt och skissar på en stadsutvecklingsvision för Knivsta på lite längre sikt.

Stadsutvecklingsstrategin fångar upp gemensamma frågor upp för framtidens Knivsta, som robusta lösningar för kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

I strategiförslaget presenteras också strukturskisser över de framtida stadsdelarna, med förslag på var exempelvis torg, skolor, parker och bostadskvarter ska ligga.

Ta del av förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Medborgardialogen om förslaget

Fram till 15 september 2021 kunde du som bor och verkar i Knivsta vara med och tycka till om förslaget.

Nära 400 synpunkter, tankar och idéer har kommit in till oss på kommunen. Nu har förslaget arbetats om efter de inkomna synpunkterna. Den 9 december 2021 presenterades ett nytt och omarbetat förslag.

Den nya versionen av strategin går nu vidare till beslut. Det är kommunfullmäktige som antar förslaget till strategi. Beslutet planeras att fattas under vintern 2022. 

Ta del av rapporten från medborgardialogen

Se tidsplanen för arbetet med stadsutvecklingsstrategin

Stadsutvecklingsstrategin är en del i arbetet med Fyrspårsavtalet

Knivsta 2035 och den nya stadsutvecklingsstrategin följer kommunens åtaganden i det så kallade Fyrspårsavtalet, som Knivsta kommun har tecknat med staten.

Avtalet handlar i korthet om att Knivsta kommun ska möjliggöra för 15 000 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge fram till år 2057, medan staten och Region Uppsala i sin tur ska bidra med bland annat ny station i Alsike, två nya järnvägsspår genom kommunen och en god kollektivtrafik.

Förslaget till stadsutvecklingsstrategi rymmer därför också en stadsutvecklingsvision på lite längre sikt, för hur de två stadsdelarna skulle kunna utvecklas efter år 2035 ända fram till år 2057.

Fyrspårsavtalet i korthet

Fyrspårsavtalet kan sammanfattas så här:

  • De nya stadsdelarna ska planeras och byggas hållbart – ekonomiskt, socialt och miljömässigt
  • Knivsta kommun ska möjliggöra för 15 000 nya bostäder till år 2057
  • Bostäderna som byggs ska ligga nära kollektivtrafik
  • Staten ska dra två nya järnvägsspår genom Knivsta kommun
  • Kommunen får en ny järnvägsstation i Alsike
  • Region Uppsala ska bygga ut kollektivtrafiken inom, till och från de två stadsdelarna

Läs mer om Fyrspårsavtalet

Läs mer om Knivsta 2035 och de två nya och hållbara stadsdelarna

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2021