Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Stadsutvecklingsstrategin - en sammanfattning

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle sätter ramarna för hur de två stadsdelarna ska se ut, med strukturförslag för kvarteren och lösningar för stadsbyggandet.

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 - två nya och hållbara stadsdelar i Knivsta kommun

Knivsta fortsätter att växa och utvecklas.

För att kunna planera för ett robust och hållbart framtidens Knivsta har kommunen tagit ett samlat grepp kring stadsutvecklingen.

Det sker genom Utvecklingsprogram Knivsta 2035, som har uppdraget att möjliggöra för två nya och hållbara stadsdelar i Knivsta kommun - en i västra Knivsta tätort och den andra i Alsike stationssamhälle.

Målet är två levande, trivsamma och grönskande stadsdelar som utgör del i framtidens Knivsta - en modern småstad som är en föregångskommun inom hållbar och innovativ stadsutveckling, och som rymmer både stadens kvalitéer och en levande landsbygd.

Läs om Utvecklingsprogram Knivsta 2035

Läs om Fyrspårsavtalet

Stadsutvecklingsstrategi 2035

Kommunen har tagit fram Stadsutvecklingsstrategi 2035, som sätter grundstrukturen för stadsdelarna och ligger till grund för de kommande detaljplanerna i stadsdelarna.

Strukturen i stadsutvecklingsstrategin möjliggör för 3 500 nya bostäder i de två områdena till år 2035. Strategin blickar även framåt och skissar på en stadsutvecklingsvision för Knivsta på lite längre sikt.

Stadsutvecklingsstrategin fångar upp gemensamma frågor upp för framtidens Knivsta, som robusta lösningar för kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

I strategin presenteras också kartor och strukturskisser över de framtida stadsdelarna, med förslag på var exempelvis torg, skolor, parker och bostadskvarter ska ligga.

Stadsutvecklingsstrategi 2035 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2022.

Knivsta kommun påbörjar nu den konkreta planeringen av stadsdelarna, med program och detaljplaner för de olika delområdena. Ibland kan det behövas fördjupade utredningar och studier för att få till en bra helhet, ibland kan det gå snabbare.

Stadsdelarna kommer att växa fram i etapper, under lång tid. I avsnittet Genomförande i stadsutvecklingsstrategin kan du se hur olika områdena är tänkta att växa fram, i tur och ordning. Se mer på knivsta.se/genomförande2035 Länk till annan webbplats..

Se Stadsutvecklingsstrategi 2035

Medborgardialogen om Stadsutvecklingsstrategi 2035

Mellan 1 juni och 15 september 2021 kunde du som bor och verkar i Knivsta vara med och tycka till om förslaget.

Nära 400 synpunkter, tankar och idéer kom in till oss på kommunen, och Stadsutvecklingsstrategi 2035 arbetades om efter de inkomna synpunkterna.

Ta del av rapporten från medborgardialogen

Ta del av dialogredogörelsen och de inkomna synpunkterna från medborgardialogen

Se tidsplanen för Knivsta 2035 och de två hållbara stadsdelarna

Stadsutvecklingsstrategin är en del i arbetet med Fyrspårsavtalet

Knivsta 2035 och Stadsutvecklingsstrategi 2035 följer kommunens åtaganden i det så kallade Fyrspårsavtalet, som Knivsta kommun har tecknat med staten.

Avtalet handlar i korthet om att Knivsta kommun ska möjliggöra för 15 000 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge fram till år 2057, medan staten och Region Uppsala i sin tur ska bidra med bland annat ny station i Alsike, två nya järnvägsspår genom kommunen och en god kollektivtrafik.

Stadsutvecklingsstrategin rymmer därför också en stadsutvecklingsvision på lite längre sikt, för hur de två stadsdelarna skulle kunna utvecklas efter år 2035 ända fram till år 2057.

Fyrspårsavtalet i korthet

Fyrspårsavtalet kan sammanfattas så här:

  • De nya stadsdelarna ska planeras och byggas hållbart – ekonomiskt, socialt och miljömässigt
  • Knivsta kommun ska möjliggöra för 15 000 nya bostäder till år 2057
  • Bostäderna som byggs ska ligga nära kollektivtrafik
  • Staten ska dra två nya järnvägsspår genom Knivsta kommun
  • Kommunen får en ny järnvägsstation i Alsike
  • Region Uppsala ska bygga ut kollektivtrafiken inom, till och från de två stadsdelarna

Läs mer om Fyrspårsavtalet

Läs mer om Knivsta 2035 och de två nya och hållbara stadsdelarna

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022