Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Så ska de nya stadsdelarna växa fram - genomförandet

I stadsutvecklingsstrategin sätts ramarna för hur västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle ska utvecklas i framtiden. I avsnittet Genomförande i Stadsutvecklingsstrategi 2035 kan du se hur och när olika delområden planeras att växa fram till år 2035. Här får du en överblick.

I avsnittet om genomförande i stadsutvecklingsstrategin beskrivs hur de två stadsdelarna föreslås växa fram.

Det behövs arbete och planering för att kunna genomföra de ambitioner och mål som finns.

Läs mer i avsnittet om genomförande i stadsutvecklingsstrategin.

Utbyggnaden sker i etapper

Utbyggnaden av de två stadsdelarna kommer att pågå under lång tid. Det är viktigt att vi under arbetets gång gör medvetna val och avvägningar för att stadsdelarna ska bli robusta och hållbara över tid.

Ett sätt är att i möjligaste mån behålla en flexibilitet i stadsbyggnaden, så att staden kan anpassas till framtida möjligheter som inte kan förutspås idag.

Stadsdelarna har delats upp i olika delområden i stadsutvecklingsstrategin, och kommer att byggas i etapper.

I avsnittet om genomförande anges ungefär när i tid det kan tänkas att de olika områdena detaljplaneras och byggs ut. I enlighet med strategin är det nämligen inte möjligt att börja bygga direkt - det måste först tas fram åtminstone en detaljplan per delområde.

Framtagandet av en detaljplan följer en lagstyrd process och du som granne, boende eller fastighetsägare har möjlighet att komma med specifika synpunkter som rör just ditt närområde.

Se tidsplan för delområden i västra Knivsta

Se tidsplan för delområden i Alsike

Investeringar och infrastruktur

Den planerade utbyggnaden medför investeringar. Det krävs lokalgator, parker, naturmark, ledningar med mera för de nya husen, men också andra satsningar som kommer att gagna hela kommunen.

Bland annat blir det en gång- och cykelväg längs med järnvägen mellan Knivsta-Alsike-Bergsbrunna, en ny trafikplats på E4 norr om Alsike, förbättrad kollektivtrafik, bättre gång- och cykelmöjligheter, nya broar över järnvägen, tågstation i Alsike med mera.

Dagens reningsverk har nästan fyllt sin kapacitet, och kommunen ska under 2021 besluta hur kapaciteten ska ökas så att utbyggnaden kan fortsätta.

Undvika störningar från byggnation

Med tanke på dessa planer kommer Knivsta att fortsätta vara en plats där det pågår mycket byggnation. Vi på kommunen måste ställa höga krav på oss själva och de aktörer som bygger att göra det på ett sådant sätt som stör så lite som möjligt.

Kommunens markinnehav

Genom att kommunen och det av kommunen helägda bolaget Alsike Fastighets AB äger mycket mark i västra Knivsta och Alsike så har kommunen stor möjlighet att själv styra planeringen av de nya områdena.

Genom markägandet finns även en viss möjlighet att ställa högre krav än de man normalt kan ställa på de som bygger husen.

Befolkningsprognos

Om de två stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike växer fram enligt planerna i stadsutvecklingsstrategin betyder det att kommunen år 2035 kommer att ha cirka 27 000 invånare. Det motsvarar en befolkningsökning med cirka 2,4 procent årligen.

Det är en något lägre siffra än den tillväxttakt som Knivsta kommun hade under 2010-talet - då växte vi med cirka tre procent per år.

Se befolkningsprognosen för Knivsta kommun

Fortsatt process hos kommunen

Om stadsutvecklingsstrategin antas så kommer den att ligga till grund för de detaljplaner som behöver tas fram innan det går att börja bygga.

Det behöver göras mer detaljerade utredningar inom respektive för att kunna avgöra vilken typ av bebyggelse och användning som lämpar sig bäst på platsen.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 april 2022