Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Fyrspårsavtalet i sin helhet

Här hittar du övergripande information om Fyrspårsavtalet. Du kan också ta del av hela avtalet.

I statens nationella infrastrukturplan, som godkändes av regeringen våren 2022 och sträcker sig fram till år 2033, finns en utbyggnad av spårkapaciteten med i form av projekt Ostkustbanan. Det handlar bland annat om att bygga två ytterligare spår från länsgränsen Stockholm-Uppsala län fram till Uppsala central.

Bakgrunden är att Trafikverket funnit att infrastrukturen längs stråket – Ostkustbanan, Arlandabanan och E4 – är viktig för att integrera och utveckla Uppsala och huvudstadsregionen och att stärka dess globala konkurrenskraft. Stråket mellan Uppsala och Stockholm är också en betydelsefull tillväxtmotor i Sverige.

Utbyggnaden till fyra spår är villkorad. Knivsta och Uppsala kommuner har slutit avtal med staten om ökat bostadsbyggande i utbyte mot fyra spår.

Läs information om den nationella infrastrukturplanen på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyrspårsavtalet slöts år 2017

Antalet bostäder förhandlades under hösten 2017 mellan Knivsta kommun och staten. För Knivstas del innebär det att kommunen har åtagit sig att möjliggöra för sammanlagt 15 000 nya bostäder inom de kommande fyrtio åren fram till år 2057. Fokus ligger på att utveckla områden i Knivsta tätort väster om järnvägen samt i Alsike.

I december 2017 godkände kommunfullmäktige förslaget och avtalet kunde därefter tecknas mellan Knivsta kommun, Region Uppsala och staten.

Den nya exploateringarna ska vara avgränsade till nya stadsdelar och tätorter. Det handlar inte om förtätning av befintlig bebyggelse, utan om att ta i anspråk mark som inte tidigare är planlagd och/eller bebyggd.

Initiativ till omförhandling av Fyrspårsavtalet

Under 2019 ledde ett folkinitiativ fram till diskussioner om omförhandling av fyrspårsavtalet. Ett förslag lades fram om att minska åtagandet från 15 000 till 10 000 lägenheter/bostäder. Förslaget rymde också krav på att denna minskning i antalet bostäder inte skulle påverka statens åtagande om stationsläge i Alsike samt påfart till E4:an negativt.

En namninsamling gjordes och namnunderskrifterna räknades av valnämnden i Knivsta kommun i februari 2020. Antalet godkända påskrifter var 1652, vilket innebär att initiativtagarna var tillräckligt många för att väcka frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige.

Knivsta kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att kommunen skulle ta initiativ till en omförhandling med staten av avtalet. Målet var att minska kommunens åtagande från 15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057.

I juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att inte genomföra en folkomröstning, eftersom kommunen själv begärt omförhandling med staten.

Knivsta kommun skickade in en begäran om omförhandling till staten, och i december 2020 kom svaret: Staten avslog kommunens begäran om att omförhandla avtalet.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022