Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Om Trafikverkets transportplan och de fyra spåren

Trafikverket ansvarar för att det finns en nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Planen omfattar i huvudsak den statliga infrastrukturen. Det är regeringen som slutgiltigt fastställer planen och dess revideringar. Trafikverkets nuvarande nationella transportplan godkändes av regeringen våren 2018 och sträcker sig fram till år 2029. Med i planen finns en utbyggnad till fyra spår genom Knivsta kommun.

Fyra spår anses viktigt för regionens utveckling

Trafikverket anser att en utbyggnad till fyra spår är viktigt för Stockholm-Uppsalaregionens fortsatta utveckling. Så här skriver Trafikverket i sin åtgärdsvalsstudie (ÅVS):

”ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm är en betydelsefull tillväxtmotor i Sverige. Resandet är stort och stråket fungerar som en länk mot Dalarna och norra Sverige. Kopplingen till Arlanda ger nationell och internationell tillgänglighet.

Infrastrukturen längs stråket – Ostkustbanan, Arlandabanan och E4 – bidrar i hög grad till att integrera och utveckla Uppsala- och huvudstadsregionen och att stärka dess globala konkurrenskraft. I de regionala och nationella planerna för transportsystemet finns stråket med som en namngiven brist.”

Bostäder i utbyte mot fyra spår

En av de utmaningar som regeringen har pekat ut i direktivet till Trafikverket handlar om behovet av ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

Det får betydelse för investeringar i Uppsala län, där Trafikverket vill bygga ut spårkapaciteten till fyra spår från länsgränsen Stockholm-Uppsala fram till Uppsalas centralstation.

Satsningen är dock villkorad. I fyrspårsavtalet åtar sig Knivsta kommun att möjliggöra för 15 000 nya bostäder i västra Knivsta och Alsike till och med år 2057.

Även Uppsala har tecknat avtal med staten om ett ökat antal bostäder, der så kallade Uppsalapaketet.

En samordnare som är utsedd av regeringen, Johan Edstav, har i uppdrag att finna platser lämpliga för större exploateringar. Samordnaren slöt under hösten 2017 överenskommelser med ett antal kommuner runt om i Sverige om ökat bostadsbyggande i utbyte mot löfte om förbättrad infrastruktur.

Avtalet omfattar ny station i Alsike

I den nationella transportplanen skriver Trafikverket att en förbättrad spårkapacitet mellan Arlanda och Uppsala möjliggör utbyggnad av nya stationer i områden där efterfrågan på bostäder är hög – däribland i Alsike i Knivsta kommun och Bergsbrunna i Uppsala kommun.

Regeringen har godkänt planen

Förslaget till ny nationell transportplan har varit på remiss bland annat hos myndigheter i Sverige och Norden, regioner, kommuner, företag, universitet, länsstyrelser samt bransch- och intresseorganisationer. Remissförfarandet hanteras av Näringsdepartementet och regeringen godkände nya planen våren 2018.

Läs mer

Trafikverkets fyrstegsprincip

Förslaget har arbetats fram enligt Trafikverkets fyrstegsprincip:

  • Tänk om – Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt
  • Optimera – Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen
  • Bygg om – Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer
  • Bygg nytt – Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 september 2021