Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Förstudie Brunnby 5:1, Nor S:1 och

Forsby 2:12

Under relativt kort tid har Knivsta kommun gett positivt planbesked för tre olika områden. Kommunen genomför nu en förstudie för att kartlägga förutsättningarna på de olika platserna.

Områdena är:

  • Brunnby, ligger direkt nordöst om trafikplatsen för E4:an. Ansökan om planbesked angav verksamhetsområde för lager, industri, kontor och sällanköpshandel.
  • Nor, ligger söder om Ledingevägen längs med E4 och söder om Säbysjön. Ansökan om planbesked angav verksamhetsområde utan specifik beskrivning av vilka sorters verksamheter som förväntas uppföras.
  • Forsby, ligger vid den södra kommungränsen direkt öster om järnvägen. Ansökan om planbesked angav verksamhetsområde för industri, lager och kontor i direkt anslutning till järnvägen.

Förstudie för de tre områdena

För att utreda om områdena är lämpliga att detaljplanelägga har kommunen valt att ta fram en förstudie där de tre områdena ingår. Förstudien ska bland annat innehålla en handels- och verksamhetsutredning. Syftet är att ta reda på hur stort behovet av verksamhetsområden är i Knivsta kommun samt hur mycket mark som bör planeras för ändamålet.

Förstudien kommer även att kartlägga de förutsättningar som finns på platsen för en översiktlig lokaliseringsprövning. Syftet är att vid behov kunna avgöra vilka områden som bör prioriteras för vidare utveckling.

Översiktsplanen anger vilka områden som kan utvecklas

I kommunens översiktsplan från 2017 står att Ar är det område som ska utvecklas i första hand och att det på sikt även finns möjlighet att utveckla ett nytt verksamhetsområde söder om Nor, men att det måste utredas vidare när det blir aktuellt.

Det står även att kommunen ska möjliggöra verksamhetsutveckling på landsbygden där det passar platsens förutsättningar och att verksamheter på landsbygden exempelvis kan utvecklas i de delar av kommunen som berörs av flygbuller.

Se gällande översiktsplan för Knivsta kommun

Se aktuella positiva planbesked i Knivsta kommun

Se samtliga pågående detaljplaner i Knivsta kommun

Karta över de tre planbeskeden

Här är de tre områdena för de positiva planbeskeden inritade.

Det här innebär ett positivt planbesked

Att kommunen har gett positivt planbesked innebär att kommunen har för avsikt att pröva om dessa markområden är lämpliga att bebyggas i en detaljplaneprocess. Ett planbesked är dock inte juridiskt bindande och garanterar därmed inte att kommunen kommer att påbörja planläggning för området. När ett detaljplanearbete påbörjas finns det ofta en idé om vad planen ska kunna medge. Planprocessen innebär därmed en prövning av den tänkta mark- och vattenanvändningen.

Inför beslutet att anta en detaljplan ska kommunen ta ställning till om planprocessen har visat att området är lämpligt för den bebyggelse och den verksamhet som planen medger. Kommunen kan också låta bli att göra en detaljplan om marken bedöms som olämplig.

Läs mer på Boverkets webbplats om detaljplanering och om lämplighetsbedömning: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/ Länk till annan webbplats.

Se samlad information om planbesked på knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 september 2021