Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad handlar om att planera för hur samhället och staden ska utvecklas i framtiden. Det övergripande målet är att Knivsta kommun ska växa hållbart - socialt, miljömässigt och ekonomiskt - till ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta.

barn mot tegelvägg

Att planera för framtiden

Att planera ett samhälle för framtiden är en komplex process. Det som beslutas idag påverkar många generationer framöver.

Det är många gånger svårt att föreställa sig hur livsstilar och livsvillkor kommer att se ut på lång sikt. Vilka möjligheter och begränsningar kommer att finnas? Ingen vet säkert.

Därför behöver den planering som vi gör idag leda till en långsiktig och robust samhällsstruktur, förberedd för att möta olika utmaningar.

Om stadsutveckling och samhällsplanering

Samhällsplanering brukar delas upp i översiktlig planering, som är planering av större områden, och detaljplanering, som är planering av mindre områden eller kvarter.

Översiktsplan och andra översiktliga planer

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, och vägleder i besluten om hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras i framtiden.

Översiktsplanen ska, tillsammans med andra översiktliga planer och strategier, ge stöd för mer detaljerad planering. I Knivsta kommun pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, som planeras att antas år 2025/2026

Se Knivsta kommuns gällande översiktsplan, se information om nya översiktsplanen och ta del av kommunens övriga övergripande strategier, planer och program

Detaljplanering

Detaljplaner reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas där.

För att underlätta arbetet med detaljplaner kan kommunen välja att upprätta ett särskilt detaljplaneprogram för ett specifikt område.

Detaljplanen är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, och är ett juridiskt bindande dokument.

Kommunen beslutar om användning, utformning och upprättande av en detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL)

Se aktuella detaljplaner i Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 juni 2024