Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ny exploateringsprocess i Knivsta kommun

En ny exploateringsprocess införs i Knivsta kommun. Processen ska ge en enhetlig och tydlig struktur, ledning och styrning i hur kommunen ska arbeta med byggplaner – så kallade exploateringsprojekt - i Knivsta, från idé till färdigt bygge.

En del i det nya arbetssättet ska vara en kommande projektportfölj för prioriterade projekt framöver. Här kan du läsa mer och se listan på de byggprojekt och planer som ska prioriteras när Knivsta utvecklas.

flygbild över centrala Knivsta tätort

Syftet med den nya exploateringsprocessen är bland annat att effektivisera och strukturera arbetet med Knivstas bebyggelseprojekt. Den nya exploateringsprocessen är under implementering och bedöms kunna vara fullt konkretiserad och införd inom två år.

Senare i år kommer också en kommunövergripande projektportfölj för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter att fastställas. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut på en sådan flerårig projektportfölj. Genom den nya portföljen ska kommunen kunna ge tydliga besked till byggherrar och exploatörer. Kommunens förvaltning ska också få en bra överblick och därmed möjlighet att skapa en bra helhet i samhällsbyggandet, både på kort och lång sikt.

Exploateringsprocessen kommer tillsammans med projektportföljen att innebära en tydlig struktur, ledning och styrning.

Frågor och svar

Knivsta kommun har tagit fram ett nytt arbetssätt för hur kommunen ska arbeta med exploateringsprojekt. Syftet är att skapa en enhetlig och tydlig process, från idé till färdigt bygge.

I processen får projekten en tydlig ledning och styrning genom att kommunens förtroendevalda politiker är med tidigt i planeringen och genom hela processen.

Kommunen ska tidigt säkerställa viktiga parametrar, som att den planerade byggnationen håller rätt kvalitet, att den ekonomiska kalkylen ser bra ut och hur de olika parternas åtaganden i projektet kan se ut.

Knivsta kommun ska också pröva att arbeta med så kallade byggherredrivna detaljplaner när så är lämpligt, för att effektivisera arbetet med ett projekt.

Den nya exploateringsprocessen är en del i kommunens nya sätt att arbeta med bebyggelseplanering och gör det lättare att skapa en bra helhet för Knivsta. Med tydlig politisk styrning och ledning kan förvaltningen se till att framtida byggnation följer de politiska inriktningsmålen och visionen för framtidens Knivsta.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en flerårig projektportfölj för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter.

Projektportföljen ska vara kommunövergripande och omfatta kommunens alla prioriterade projekt för kommande år.

Med en sådan projektportfölj blir det tydligt för alla inblandade – invånare, exploatörer och andra intressenter - i vilken riktning kommunen vill utveckla Knivsta och vilka områden som är aktuella för bebyggelse. Det blir också lättare för kommunen att arbeta effektivt och strukturerat i exploateringsfrågor. Med en samlad bild över prioriterade projekt kan vi se hur de olika projekten kan komma att påverka varandra och vi kan skapa en bra helhet i samhällsbyggandet.

Ett projekt hamnar i portföljen först när kommunen har säkerställt att det finns lönsamhet och rätt förutsättningar för projektet, som att den planerade byggnationen håller rätt kvalitéer och följer den politiskt fastställda inriktningen för hur Knivsta ska växa och utvecklas.

En viktig del är att arbetssättet med en projektportfölj gör det möjligt för kommunens förtroendevalda politiker att leda och styra samhällsbyggandet på ett mer strukturerat och övergripande sätt. Det är politiken som beslutar om projektportföljen och vilka projekt som ska läggas i den. Projektportföljen ska därefter regelbundet ses över och fastställas i nämnd.

Uppdraget till förvaltningen är nu att återkomma till kommunstyrelsen senast i september 2024 med förslag på beslut om en flerårig projektportfölj.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2024 fattade styrelsen beslut om vilka projekt som redan nu ska prioriteras för 2024 och ett antal projekt som bör prioriteras framöver.

Listan är ett levande material och projekt kan tillkomma eller falla bort i takt med att arbetet fortskrider.

Se listan över prioriterade projekt 2024 i vår nyhet här

Se och ladda ned hela listan från kommunstyrelsens sammanträde 25 mars här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 april 2024