Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Nedan finner du Knivsta kommuns riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. De ska i första hand fungera som ett vägledande underlag för exploatörer och andra berörda. De ska tydliggöra kommunens utgångspunkter, mål och villkor för prioritering av exploateringsprojekt, handläggningsrutiner samt principer för prissättningen av mark vid markanvisning.

Med riktlinjerna vill kommunen säkerställa att exploateringsprojekt hanteras enligt kända kriterier.

Utgångspunkter för Knivsta kommuns riktlinjer

  • Knivsta kommun vill utvecklas i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande mål att växa på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.
  • Det är prioriterat att tätorterna Knivsta och Alsike, fram till 2035, ska växa och inrymma majoriteten av de nya invånarna som flyttar till kommunen. Ju närmare centrum och järnvägsstationen, desto högre täthet eftersträvas.
  • Knivsta kommun har en uttalad ambition att uppnå bättre balans mellan antalet invånare och antalet arbetsplatser i kommunen.
  • Kommunen strävar efter att en mångfald av aktörer får möjlighet att bygga i kommunen.
  • Knivsta kommun och marknadens aktörer utvecklar tillsammans den goda staden beträffande hållbart byggande, service, arbetsmarknad, samhällbyggnads­kvalitéer, boendemiljöer och upplåtelseformer.
  • Kommunen inbjuder till och bejakar marknadsaktörers kreativitet som i samverkan med kommunen, näringslivet, civilsamhället och invånarna har goda förutsättningar att utveckla en, för så många som möjligt, attraktiv stad.

Vad innebär en markanvisning?

Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen och har ett markinnehav som Tillväxtkontoret genom Mark- och exploateringsenheten förvaltar, och genomför bland annat markanvisningar och marköverlåtelser för genomförande av exploateringsprojekt. Markinnehavet innebär att kommunen har möjlighet att anvisa mark till exploatörer som vill exploatera i kommunen.

Mark- och exploateringsenheten ansvarar för exploateringsprojekt och är exploatörens främsta kontakt i den kommunala organisationen. Förslag till nya markanvisningar tas fram av enheten i nära samarbete med Samhällsbyggnadskontoret och andra berörda enheter.

Försäljning av kommunägd mark för genomförande av exploateringsprojekt föregås av att ett markanvisningsavtal träffas med exploatören. Därefter inleds arbete med detaljplan och förhandling om marköverlåtelse- och genomförandeavtal. Detaljplanen utformas i dialog med exploatören med fokus på genomförbarhet, och villkoren i avtalet ska trygga detaljplanens genomförande.

Om exploateringsavtal

När det är privatägd mark som ska exploateras kan kommunen och exploatören ingå ett exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal som ska säkerställa genomförandet av en detaljplan.

Kriterier för prioritering av exploateringsprojekt

Prioritering och utvärdering av exploateringsprojekt görs med stort fokus på:

- exploateringsprojektets genomförbarhet
- exploatörens genomförandeförmåga
- samhällsbyggnadskvaliteter
- ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet (Agenda 2030)

Därutöver premieras inkomna förslag utifrån:

- nytänkande och kreativitet
- livscykelanalys, såsom hållbarhet inom byggande, val av byggmaterial och
minskad klimatpåverkan
- beständiga mobilitetlösningar
- referensprojekt

Exploateringsprojekt bedöms även utifrån andra aspekter såsom bostads- och
arbetsmarknadspolitiska samt kommunalekonomiska överväganden,
resursplanering, risköverväganden, m.m.

Initiering av exploateringsprojekt

Exploatören kan begära initiering av exploateringsprojekt på egen mark eller ansöka om markanvisning på kommunägd mark. Innan dess rekommenderar vi att kontakt tas med Mark- och exploateringsenheten för ett första möte.

Förfrågan om initiering av exploateringsprojekt skickas till kommunens mejl knivsta@knivsta.se eller till

Knivsta kommun
Tillväxtkontoret
Mark och Exploatering
741 75 Knivsta

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023