Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Vanliga frågor och svar om detaljplaneprocessen

Här nedan har vi samlat vanliga frågor och svar som dyker upp under planprocessen. Känner du att du fortfarande inte fått svar på din fråga är du välkommen att kontakta planenheten.

Att arbeta fram eller förändra en detaljplan följer en speciell rutin som kallas planprocess. Plan- och bygglagen (PBL) styr processen för en detaljplan.

Det finns flera sätt att ta fram en detaljplan, vanligen med ett standard- eller utökat förfarande. Vilket förfarande som används beror på om planen följer översiktsplanen, har liten eller stor miljöpåverkan eller är av betydande intresse för allmänheten.

Här kan du läsa om hur hela processen går till, från idé till färdig detaljplan.

Läs mer om planprocessen och dess olika förfarande på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om en kommun eller en exploatör vill göra större förändringar i ett område, uppföra en byggnad eller verksamhet som kan medföra störningar eller om de vill använda mark- och vattenområden på nya sätt kräver det en ny detaljplan.

I dessa situationer går det inte att göra en bedömning enbart i bygglovsansökan om det är lämpligt utan detta måste prövas i en detaljplaneprocess.

Här kan du läsa om hur hela processen går till, från idé till färdig detaljplan.

En detaljplan får alltid en genomförandetid som kan variera mellan fem och femton år. Bestämmandet av tiden ska ske så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid. Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla till det att kommunen väljer att upphäva eller ändra detaljplanen.

En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det.

Tiden för genomförande räknas från den dagen då planen vinner laga kraft eller från en senare tidpunkt som i så fall anges i planen.

Även om en fastighetsägare motsätter sig det, får en detaljplan ändras under sin genomförandetid på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid planläggningen (PBL 4:39).

En detaljplan kan ändras efter genomförandetidens utgång, och man behöver då inte ta hänsyn till rättigheter som uppkommit genom planen. (PBL 4:40).

Du som vill att kommunen ska göra en detaljplan för ett visst område kan börja med att ansöka om ett planbesked. Inom fyra månader ska du få besked på din ansökan av kommunen. I beskedet ska kommunen meddela om vi kommer att inleda ett detaljplanearbete eller inte. Du kan inte överklaga detta beslut.

Kommunen tar ut en avgift för planbesked samt för att upprätta eller ändra detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser.

Läs mer om avgifter för planbesked och detaljplaner

Läs mer om hur du ansöker om planbesked

Du har vid minst två tillfällen under detaljplaneprocessen möjlighet att ta del av planförslaget och lämna dina synpunkter - under samrådet och under granskningen. Dessa synpunkter måste du lämna in till kommunen under tiden då samrådet och granskningen är öppna för synpunkter.

När en detaljplan är ute på samråd eller granskning finner du information kring detta på kommunens digitala anslagstavla och hemsida, samt med annons i tidning. Är du sakägare får du även information postad till dig.

Alla har rätt att lämna synpunkter och kommunen tar därefter ställning till de synpunkter som inkommit och besvarar därefter dessa synpunkter i en särskild handling.

Ett yttrande under planprocessen är inte detsamma som ett överklagande. En överklagan kan du göra först då beslutet om att anta en detaljplan har tagits. För att överklaga kräver det att du har lämnat in ett yttrande under antingen samråd eller granskning.

Läs mer om hur du överklagar en detaljplan

Har du synpunkter på samhällsutvecklingsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut att anta en detaljplan eller områdesbestämmelse har du möjlighet att överklaga detta.

  • För att få rätt att överklaga måste du ha yttrat dig i antingen samrådet eller granskningen för den aktuella detaljplanen.
  • Du måste skicka in ditt överklagande inom tre veckor från att protokollet anslås på kommunens anslagstavla.
  • Överklagandet attesterar du till Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt men skickar direkt till kommunen.
  • Överklagandet ska innehålla vilket beslut du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du tycker det ska ändras. Samt eventuella handlingar eller annat som stöder din uppfattning.
  • Glöm inte att skriva din adress och telefonnummer i ditt överklagande.
  • Glöm inte att skriva under din överklagan.

Överklaga en detaljplan

Vem som får överklaga, PBL Kunskapsbanken, boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023