Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Takteglet, del av Gredelby 7:76 med flera

Detaljplanen för Takteglet är belägen i centrala Knivsta öster om järnvägen och angränsar till Högåsskolan. Kommunstyrelsen fattade den 26 februari 2024 beslut om att avsluta detaljplanearbetet.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 20 september till den 18 oktober 2019. Information om samrådet har skickats ut till fastighetsägare och boende i anslutning till planområdet samt till övriga som bedöms vara sakägare.

Kommunstyrelsen fattade den 26 februari 2024 beslut om att avsluta detaljplanearbetet.

Har du frågor? Kontakta plan- och geodataenheten via knivsta@knivsta.se eller på telefon 018-34 70 00.

Diarienummer: SBK 2018-000009.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den centrala delen av Knivsta i det så kallade Sågenområdet öster om järnvägen och norr om Gredelbyleden. Detaljplanen angränsar till Högåsskolan i nordost och ICA Kvantum i sydostlig riktning.

Syfte

Området är sedan tidigare planlagt för handel, kontor samt kultur och fritid. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för en varierad bebyggelse med bostäder och centrumverksamheter inom kvarteret.

Planförfarande

Planen utförs med utökat förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL) då den inte var förenlig med tidigare översiktsplan. Översiktsplanen från 2017 pekar dock ut området för utveckling. Bedömningen är att detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 mars 2024