Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Södra Ar etapp 1, del av Gredelby 1:3 med flera

Den 1 februari till 1 mars 2023 var planen ute på granskning. Nya ändringar är nu gjorda och detaljplanen ligger nu ute på en ytterligare granskning. Mellan 11 juni och 10 juli 2024 kan du vara med och lämna dina synpunkter på förslaget.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i granskningsskede.

Bakgrund och status

Mellan den 11 juni 2024 och 10 juli 2024 är detaljplanen för Södra Ar etapp 1 ute på en fjärde granskning.

Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under mars-april 2016, granskning I under mars-april 2018 och granskning II under juli-augusti 2018. Detaljplanen antogs sedan av kommunfullmäktige i februari 2019.

Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som upphävde kommunens antagandebeslut. Upphävningen gjordes med hänvisning till bristfällig utredning gällande flytt av torpet Skräddarbo. Detaljplanen har därefter arbetats om och torpet Skräddarbo har undantagits från detaljplanen.

Detaljplanen har sedan varit ute på en granskning III mellan 1 februari 2023 och 1 mars 2023. Detaljplanen har därefter arbetats om ytterligare en gång och är nu ute på ny granskning.

Diarienummer: BMK 2014/708.

Områdesbeskrivning

Planen är belägen i den södra delen av industriområdet Ar, vid motorväg E4.

Området ligger intill Gredelbyleden, nära E4, i Ar industriområde.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till att möjliggöra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, kontor, service, idrott- och aktivitetsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplaneförslaget medger också handel, dock ej livsmedelshandel.

Planförslaget syftar även till att utöka byggrätten och begränsa höjden på bebyggelsen med hänsyn till riksintresse för kulturmiljövården och de omkringliggande landskapsvärdena kring Valloxen, samt inom delar av planområdet även införa gestaltningsbestämmelser som ligger i exponerade lägen mot riksintresset för att begränsa planens påverkan.

Planförfarande

Planen utförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Lämna dina synpunkter

Skriftliga synpunkter lämnas senast 10 juli 2024 antingen via e-post till knivsta@knivsta.se eller via post till Knivsta kommun, Plan- och geodataenheten, 741 75 Knivsta

Ange diarienummer BMK-2015/708-2022-2 på handlingen. Ange gärna namn och i de fall det finns, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter.

Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling och hanteras enligt GDPR.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 juni 2024