Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Gruppbostad på del av Särsta 3:1

Detaljplanen för kvarteret är belägen direkt söder om Apoteksvägen och utgör en del av ett naturområde, avgränsat av Apoteksvägen i norr och Valloxvägen i söder. Detaljplaneförslaget är ute på granskning mellan 17 juni och 21 juli 2024. Under samrådstiden kan du vara med och lämna dina synpunkter på förslaget.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i granskningsskede.

Status

Planen har varit ute på samråd och planarbetet fortsätter nu. På samhällsutvecklingsnämndens möte 3 juni 2024 beslutades om granskning för detaljplaneförslaget. Granskning pågår mellan 17 juni och 21 juli.

Diarienummer: SBK 2021-000017

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger direkt söder om Apoteksvägen och utgör en del utav ett naturområde, avgränsat av Apoteksvägen i norr och Valloxvägen i söder. Planområdet omfattar i huvudsak en grusad plan med omgivande gräsyta som tidigare använts som boulebana.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett LSS-boende, gruppbostad med särskild service för vuxna i enlighet med lag (1993:387), samt att reglera skyddsåtgärd på allmän plats för att säkerställa att risken för översvämning vid skyfall inte förvärras nedströms planområdet jämfört med idag.

Vidare är syftet att genom planområdets placering och utbredning anpassa detaljplanen till omgivande natur - och med hänsyn till sociala värden.

Planförfarande

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Lämna dina synpunkter

Skriftliga synpunkter lämnas senast 21 juli 2024 antingen via e-post till knivsta@knivsta.se eller via post till:

Knivsta kommun
Plan- och geodataenheten
741 75 Knivsta

Ange diarienummer SBK 2021-000017 på handlingen. Ange gärna namn och i de fall det finns, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter. Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling och hanteras enligt GDPR.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 juni 2024