Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ekeby 1:156

Detaljplanen för Ekeby 1:156 är belägen i norra Alsike, väster om järnvägsspåret. Planen ligger vilande till dess att Trafikverket fastställt och tydliggjort läget för ny station i Alsike och dess geografiska utbredning samt till dess då ett planprogram tagits fram.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen för Ekeby 1:156 ligger vilande efter ett beslut från samhällsutvecklingsnämnden. Planarbetet ligger vilande till Trafikverket fastställt och tydliggjort läget för en ny tågstation i Alsike. Ett planprogram för Alsike ska tas fram innan arbetet med detaljplanen kommer igång igen.

Diarienummer: PLA 2012-020012.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen i norra Alsike väster om järnvägsspåret.

Syfte

Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för 20 friliggande bostadshus i två våningar och tillhörande förråd och carport på fastigheten Ekeby 1:156. En förutsättning för den nya bebyggelsen är att bullerdämpning etableras och att ny bebyggelse ansluter sig till kommunalt VA-nät. En gemensam möteslokal kan uppföras inom parkmarken i mitten av bostadsområdet. De nya husen kommer att utgöra en sammanhängande helhet kring en gemensam tillfartsväg. Planen syftar även till att befästa befintlig bostadsbebyggelse på Ekeby 1:297-298, 1:318-319 och 1:338 samt säkerställa dessa fastigheters tillfartsvägar.

Planförfarande

Planläggningen sker med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023