Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Del av kvarter Sommarlovet, Särsta 3:150 med flera

Detaljplanen för kvarteret är belägen i södra delen av Knivsta, strax öster om järnvägen. Detaljplaneförslaget är ute på samråd mellan 22 maj och 19 juni 2024. Under samrådstiden kan du vara med och lämna dina synpunkter på förslaget.

Status

Den 6 maj 2024 beslutade samhällsutvecklingsnämnden att gå ut med detaljplanen för Kv Sommarlovet, Särsta 3:150 med flera på samråd.

Diarienummer: SBK-2022-2

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i södra Knivsta vid Vårsångsvägen och Segerstavägen. Området består av äldre verksamhetsbebyggelse samt bostadsbebyggelse i form av villor och radhus. I östra delen av planområdet vid Radvägen finns ett grönområde.

karta över kvarter sommarlovet

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder som kompletterar befintlig bebyggelse genom att de anpassas till den bebyggelsekaraktär som finns i området.

Syftet är även att befästa befintliga planstridiga bostäder. Vidare möjliggörs det för allmän plats (park) i östra delen av planområdet som tidigare varit grönområde på kvartersmark för att tillgängliggöra grönområdet för allmänheten.

Detaljplanen ska möjliggöra för sex nya bostäder. De idag planstridiga bostäderna som detaljplanen vill göra planenliga är cirka 20 stycken.

Lämna dina synpunkter

Skriftliga synpunkter lämnas senast 19 juni 2024 antingen via e-post till knivsta@knivsta.se eller via post till:

Knivsta kommun
Plan- och geodataenheten
741 75 Knivsta

Ange diarienummer SBK-2022-2 på handlingen. Ange gärna namn och i de fall det finns, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter. Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling och hanteras enligt GDPR.

Samrådsmöte

Vill du veta mer om förslaget? Den 11 juni klockan 17.00-19.00 hålls ett samrådsmöte för allmänheten i entréplan i kommunhuset. Följ skyltar!

Under mötet träffar du tjänstepersoner från kommunen i form av planhandläggare och sakkunniga, och har möjlighet att ställa frågor och diskutera planförslaget.

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enlig plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 juni 2024