Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Riktlinjer för exploateringsavtal

I Plan- och bygglagen (PBL) finns det krav på att kommuner som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna vill skapa en tydlighet för de exploateringsavtal som ska reglera förutsättningar och ansvarsfördelning för kostnader och genomförande av en detaljplan.


Exploateringsavtal är avtal som tecknas för mark som inte ägs av kommunen.

Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer är vägledande för de exploateringsavtal som upprättas inom Knivsta kommun.

Utgångspunkter vid exploatering

  • Knivsta kommun vill utvecklas i samklang med ”Vision 2025” och kommunens övergripande mål att växa på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.
  • Kommunen har en uttalad ambition att uppnå bättre balans mellan antalet invånare och antalet arbetsplatser i kommunen.
  • Kommunen strävar efter att en mångfald av aktörer ges möjlighet att bygga i Knivsta kommun.
  • Kommunen och marknadens aktörer utvecklar tillsammans den goda staden beträffande storlek, gestaltning, varierade upplåtelseformer och innehåll.
  • Kommunen inbjuder till och bejakar marknadsaktörers kreativitet som i samverkan med kommunen, näringslivet och invånarna har goda förutsättningar att utveckla en för så många som möjligt attraktiv stad

Beredning och beslut om exploateringsavtal

Det är kommunens mark- och exploateringsenhet som handlägger, förvaltar och följer upp exploateringsavtal.

Exploateringsavtalet ska vara undertecknat av exploatören och godkänt av kommunstyrelsen senast vid detaljplanens antagande.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 januari 2021