Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bostadsnära skog

Knivsta kommun äger och förvaltar ungefär 600 hektar skog. Det mesta av skogen ligger i nära anslutning till tätorterna Knivsta och Alsike. Så här sköter vi skogen och detta får du själv göra i din bostadsnära skog.

Det mesta av skogen ligger i nära anslutning till tätorterna Knivsta och Alsike och fungerar som rekreations- och friluftsområde för många människor.

Den tätortsnära skogen är en mycket viktig resurs i kommunens gröna struktur. Den ska kunna användas för lek, promenader eller svamp- och bärplockning. Den ska också vara en god livsmiljö för skogens växter och djur.

För att bli en trevlig, spännande och levande skog krävs en medveten och aktiv skötsel. Inom kommunen strävar vi efter att sköta skogen med småskaliga metoder som möjliggör selektiv huggning i uppvuxen skog. Med handhuggning och små skogsmaskiner begränsar vi också störningen på markvegetationen.

Målen med skogsskötseln

Några av målen med skogsskötseln är att:

 • Skapa skogar med stor variation av miljöer
 • Skapa skogsbestånd med bred ålderssammansättning
 • Gynna den biologiska mångfalden
 • Sköta skogen på ett långsiktigt sätt
 • Göra skogen tillgänglig, genom att hålla stigar och skogsvägar öppna
 • Att merparten av skogen får ha så kallad fri utveckling

I skogsskötseln tas särskild hänsyn till bland annat:

 • Gamla träd
 • Håliga och döende träd som gynnar fågel- och insektslivet
 • Lövträd i barrträdsdominerade områden
 • Våtmarker och andra blöta miljöer
 • Kultur- och fornlämningar

Under vintern arbetar parklaget till stor del i bostadsnära skog. Man utför röj- och gallringsarbeten i på flera platser i Knivsta och Alsike.

Anledningar till att vårda bostadsnära skog

De viktigaste anledningarna till att vårda de bostadsnära skogarna är:

 • Naturvård - att skapa förutsättningar för en rik och varierad skog med många olika arter av växter och djur
 • Rekreation - att göra skogen trevlig att vistas i genom att hålla stigar öppna och skapa variation mellan öppna och slutna partier i skogen

När vi arbetar i skogen skapas stora mängder virke och ris. Allt timmer och mycket av riset tas ut från skogen, men det är inte bra att städa för mycket. En del av riset lämnas kvar i skogen för att brytas ner och ge näring till nya träd som skall växa upp. Det här kan göra att skogen upplevs som skräpig, men skogen mår bättre och inom ett par år är det mesta av riset förmultnat.

Önskemål om att ta bort sly och träd

Kommunal skogsmark gränsar till privata tomter på många ställen i tätorten Knivsta. Har du som granne till kommunal mark önskemål om att sly eller träd ska tas bort? Ansök om att fälla träd via vår e-blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här får du röja själv

Citat ur ”Strategi för Knivsta kommuns skog- och naturmark” antagen 2014-06-18 rörande innevånares möjlighet att själva röja på kommunal mark: ”Sly och tunna grenar med en diameter under 4 cm får de boende själva ta bort på kommunal mark. Detta gäller endast inom det område som ligger max 10 meter från fastighetsgräns, och som inte ligger närmare grannens fastighet än sin egen. Även här ska grannarna kontaktas innan röjningen utförs.”

Läs mer

Skötselplan för Knivsta kommuns skog- och naturmark Pdf, 27.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Strategi för skog- och naturmark i Knivsta kommun Pdf, 984.4 kB, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst

Trädfällning ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 december 2020